Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 28 maj 2015

Publicerad Uppdaterad

Ändring i strålskyddslagen

Riksdagen beslutade den 20 maj 2015 om en ny läkemedelslag och om ändring av vissa lagar, bl.a. strålskyddslagen som faller under Miljö- och energidepartementets ansvarsområde, och regeringen har utfärdat lagen. Ändringarna i strålskyddslagen avser endast hänvisningarna till den nya läkemedelslagen.

 

Referenser

  • regeringens proposition En ny läkemedelslag (prop. 2014/15:91)
  • socialutskottets yttrande 2014/15:SoU16 En ny läkemedelslag
  • riksdagsskrivelse 2014/15:200
  • lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 9 juni 2015.

Kontaktperson: Helen Blomberg 08-405 82 24