Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 7 maj 2015

Publicerad Uppdaterad

Ändring i naturgaslagen

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat en lag om ändring i naturgaslagen som innebär att lagring av naturgas i rörledning ska redovisas för sig och skilt från annan verksamhet och syftar till att skapa förutsättningar för en effektivare tillsyn över att naturgaslagens bestämmelser om förhandsprövning genom intäktsramar följs.

Referenser

  • regeringens proposition Redovisning av naturgaslagring i rörledning (prop. 2014/15:53)
  • riksdagsskrivelse 2014/15:172
  • naturgaslagen (2005:403)

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 19 maj 2015.
Kontaktperson: Andreas Lindholm 08-405 14 54