Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 11 juni 2015

Publicerad

Ändring i förordningen om miljösanktionsavgifter

Regeringen har beslutat att de bestämmelser om miljösanktionsavgifter som avser bekämpningsmedel (växtskyddsmedel och biocidprodukter) anpassas till att de bakomliggande handlingsreglerna i den svenska förordningen om bekämpningsmedel och EU-förordningen om biocidprodukter har ändrats.

Nya bestämmelser om miljösanktionsavgifter införs för överträdelser av regler om
– märkning och information till myndighet,

– tillståndskrav för användning av växtskyddsmedel,

– krav på att spridningsutrustning måste vara godkänd,

– skyldighet att dokumentera yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.

Avgifterna uppgår till mellan 5 000 kr och 10 000 kr. Förordningen träder i kraft den 16 juli 2015.

Referenser

  • förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter
  • förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 23 juni 2015.

Kontaktperson:

Susanne Classon 08-405 32 76