Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 17 juni 2015

Publicerad

Ny havsplaneringsförordning m.m.

Regeringen har beslutat en ny havsplaneringsförordning som innebär att Havs- och vattenmyndigheten ska ansvara för framtagandet av förslag till havsplaner, vad ett förslag till havsplan ska innehålla och hur arbetet med att ta fram ett förslag ska bedrivas. Följdändringar görs i förordningen om hushållning med mark- och vattenområden.

Den 1 september 2014 trädde en ny bestämmelse i miljöbalken i kraft. Av bestämmelsen framgår att regeringen ska besluta om en havsplan för vart och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Havsplanerna ska ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av områdena. Planerna ska omfatta dels Sveriges ekonomiska zon, dels de områden som inte ingår i fastigheter i svenskt territorialhav från en nautisk mil utanför baslinjen. Bestämmelsen i 4 kap. 10 § miljöbalken innebär även att regeringen i en förordning får meddela förbud eller begränsningar som behövs för att uppnå syftet med en havsplan.

Havsplaneringsförordningen ska skapa förutsättningar för en samlad havsförvaltning för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

 Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering
  • havsplaneringsförordningen
  • förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske fredagen den 26 juni 2015.

Kontaktperson:

Thérèse Burman 08-405 51 95