Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 4 juni 2015

Publicerad Uppdaterad

Beslut om nationella begränsningar för användning av kemiska växtskyddsmedel

Regeringen har beslutat om förbud för användning av kemiska växtskyddsmedel för

– jorddesinficering,

– behandling av frukt och matpotatis mot svampangrepp efter skörd,

– bekämpning av växtlighet i vatten.

Förbuden syftar till att minska de risker som användningen av kemiska växtskyddsmedel innebär för människors hälsa och miljön.

Förbuden införs i förordningen om bekämpningsmedel. Statens jordbruksverk får ge dispens från förbuden om det saknas icke-kemiska alternativ.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel
  • förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Ändringar gällande miljökonsekvensbedömningar

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar och i förordningen om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer. Ändringarna har tillkommit mot bakgrund av artikel 7 i förordning (EU) nr 347/2013. Medlemsstaterna är skyldiga att identifiera och vidta åtgärder för att förfarandena för miljökonsekvensbedömningar ska bli effektivare och tillämpas konsekvent.

I förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar görs en ändring som innebär att en verksamhet eller åtgärd ska alltid antas medföra en betydande miljöpåverkan, om verksamheten eller åtgärden innefattar

– en rörledning med en diameter som överstiger 800 millimeter och en längd som överstiger 40 kilometer för transport av gas, olja eller kemikalier eller koldioxid för geologisk lagring, eller

– en anläggning för starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kilovolt och en längd av minst 15 kilometer.

I förordningen om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer görs en ändring som innebär att när Energimarknadsinspektionen fullgör den behöriga myndighetens uppgifter enligt EU:s förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer ska inspektionen, så snart det finns en sådan projektansvarig som anges i artikel 2.6 i EU-förordningen, inleda en dialog med den projektansvarige och med länsstyrelser som berörs av projektet. Dialogen ska handla om hur föransökningsförfarandet enligt EU-förordningen ska genomföras.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009
  • förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
  • förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

Ändring i lagen om handel med utsläppsrätter m.m.

Efter riksdagens beslut har regeringen utfärdat en lag om ändring i lagen om handel med utsläppsrätter.

Ändringarna görs för att det svenska regelverket ska överensstämma med nya EU-regler om hantering av utsläppsrätter i unionsregistret. Ändringarna avser de nya kontotyperna handelskonto och mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter. Kontoföringsmyndigheten får rätt att ta ut avgifter både för ansökan om och förande av konton.

Tillsynsmyndigheten får ta ut en förseningsavgift om en verksamhetsutövare inte i rätt tid har lämnat information om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift och detta medfört en för hög tilldelning av utsläppsrätter. Den verksamhetsutövare som har fått för många utsläppsrätter blir skyldig att återlämna dessa.

För genomförande av EU-regler om flygverksamheter i handelssystemet införs regler om verksamhetsförbud och verkställighet av sådana förbud.

Regler som avser tidigare handelsperioder och som inte längre behövs har tagits bort.

Referenser

  • regeringens proposition Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper (prop. 2014/15:70)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU14 Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper
  • riksdagsskrivelse 2014/15:203
  • lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 16 juni 2015.

Kontaktpersoner:

Växtskyddsmedel: Susanne Classon 08-405 32 76

Miljökonsekvensbedömningar: Andreas Lindholm 08-405 14 54

Utsläppsrätter: Egon Abresparr 08-405 39 13