Artikel från Miljödepartementet

Cirkulär ekonomi inom EU – en prioriterad fråga för regeringen

Publicerad

En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och att betrakta avfall som en resurs – att göra mer med mindre. En cirkulär ekonomi strävar efter produkter som är allt mer hållbara, allt mer återvinningsbara och där icke förnybara material över tid ersätts med förnybara.

Foto: Folio

I enlighet med etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp är regeringen pådrivande i frågan om att giftiga ämnen inte ska få tillföras vid tillverkning av produkter som ska kunna återanvändas eller återvinnas.Vid återanvändning eller återvinning ska man kunna lita på att materialet är fritt från tillsatta gifter.

En cirkulär ekonomi kan ge förutsättningar för att stimulera innovation i allt från materialanvändning till nya affärsmodeller. Regeringen välkomnar därför de förslag till cirkulär ekonomi som EU-kommissionen tagit fram och som bidrar till att skapa nya affärsmöjligheter och nya jobb samtidigt som negativ påverkan på klimat, miljö och hälsa minskar. Det finns ett växande intresse för nya affärsmodeller hos företagen - att erbjuda tjänster att använda produkter i stället för sälja produkter, för att hyra, dela och reparera samt för att skapa marknader för återanvändning av olika produkter. Likaså ökar intresset hos hushållen för att köpa begagnat, hyra eller dela på produkter

EU-kommissionen vill få in synpunkter

Innan årets slut har EU-kommissionen utlovat ett nytt förslag om cirkulär ekonomi. Det pågår därför ett intensivt arbete hos kommissionen. Sverige har genom Regeringskansliet lämnat synpunkter på områden och åtgärder som bör finnas med i det nya förslaget.

Mot bakgrund av detta är kommissionen intresserade av att få information om hur olika aktörer i hela EU ställer sig till dessa frågor. De har därför nyligen initierat en öppen konsultation om cirkulär ekonomi för alla att besvara senast den 20 augusti. Vidare har de även initierat en konsultation om avfallsmarknaderna i EU att besvara senast den 4 september.

Sveriges synpunkter

Läs Sveriges synpunkter till EU-kommissionen om vilka områden och åtgärder som bör finnas med i det nya förslaget. (Text på engelska).