Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 23 juli 2015

Publicerad

Ändring i förordningen om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Förordningen togs fram 2012 för att genomföra artikel 14.3 i det s.k. förnybartdirektivet (2009/28/EG). Enligt artikeln ska medlemsstaterna säkerställa att det finns frivilliga certifieringssystem för installatörer av bl.a. solcellssystem och värmepumpar. Förordningen kompletteras med en bestämmelse om krav på att den som vill certifiera sig ska ha gått en utbildning som godkänts av Energimyndigheten.

Förordningen ändras även på så vis att bestämmelserna om frivilliga certifieringssystem för personer som förvaltar energitjänsteavtal tas bort. Dessa bestämmelser infördes för att genomföra artikel 16 i det s.k. energieffektiviseringsdirektivet (2012/27/EU) men kan tas bort eftersom den nationella kompetensnivån för förvaltare av energitjänsteavtal bedöms vara tillräcklig.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG
  • förordningen (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet (SFS 2015:529)

Mer information

Författningen har publicerats i Svensk författningssamling.

Kontaktperson:

Christina Nordenbladh 08-405 22 65