Artikel från Miljödepartementet

Investeringar i klimatomställning och energi

Publicerad

Regeringen vill ta ett klimatkliv som skyndar på omställningen till mer hållbart samhälle. Genom att ta ansvar för vår klimatpåverkan i Sverige visar vi ledarskap för världens länder. Sverige ska gå före och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Foto: Johnér/PhotoAalto

I budgetpropositionen för 2016 ryms regeringens investeringar för klimatet inom fyra områden:

Mer förnybar energi

Sverige ska på sikt ha hundra procent förnybar energi. Regeringen föreslår en kraftig förstärkning av solinvesteringsstödet för att skynda på utbyggnaden av solcellsanläggningar. Det stora intresset för solceller har gjort att tidigare solcellsstöd inte räckt och det är idag kö. Regeringen vill därför öka stödet till 390 miljoner kronor per år 2017-2019. För 2016 satsar regeringen 225 miljoner kronor. Totalt satsar regeringen 1,4 miljarder på solceller fram till 2019.

Regeringen föreslår också en satsning på lagring av el för möjlighet att lagra sin egenproducerade el, totalt 25 miljoner kronor 2016 och 50 miljoner kronor per år 2017-2019. Regeringen vill även inrätta ett nationellt forum för smarta elnät för tio miljoner kronor per år 2016-2019.

Regeringen har tidigare aviserat satsningar om en miljard kronor per år på att renovera och energieffektivisera flerbostadshus i områden med socioekonomiska utmaningar.

Internationella insatser

Klimatutmaningen är global och måste lösas gemensamt. Regeringen föreslår ett tillskott på 500 miljoner kr 2016 till klimatfinansiering i utvecklingsländer. Att stärka det internationella klimatarbetet är särskilt viktigt just nu, då det skickar tydliga signaler till världen inför klimatmötet COP21 i Paris. Regeringen föreslår också att de internationella klimatinvesteringar (CDM) som den tidigare regeringen ingått avtal om finansieras med 50 miljoner kr per år de kommande fyra åren. Inom ramen för den ordinarie biståndsbudgeten ges Swedfund ett kapitaltillskott på 400 miljoner kronor som möjliggör fler miljö- och klimatinvesteringar i utvecklingsländer.

Fossilfria resor

En fossilfri fordonsflotta är en prioriterad fråga för regeringen. Förutsättningarna för miljöanpassade bilar utvecklas genom att bland annat förmånsskattesubventionen förlängs. Ett nytt stöd införs för elbussar och supermiljöbilspremien stärks. Miljöskatternas styrande effekt ökar. Ny kollektivtrafik byggs och regeringen satsar på upprustning av befintlig järnväg. Inom ramen för en cykelstrategi avsätts 100 miljoner kronor till cykelfrämjande åtgärder under perioden 2016 och 2017.

Hela Sverige är med

Att ta ansvar på hemmaplan är att visa globalt ledarskap. Investeringarna i miljöteknik ökar med 62 miljoner kronor för att miljö- och klimatteknikföretag ska kunna växa. Det tidigare aviserade stödet till lokala och regionala klimatinvesteringar, investeringsstödet Klimatklivet, kommer möjliggöra för kommuner och regioner att minska sina klimatutsläpp. Regeringen satsar också på klimatanpassning. Pengarna ska stärka kommunernas arbete med klimatanpassning och höja kunskapen hos myndigheter, kommuner, näringsliv och enskilda. En strategi för hållbar konsumtion tas fram i vilket regeringen investerar 3 miljoner kronor per år de kommande fyra åren.

Sammantaget investerar regeringen 4,5 miljarder kronor för klimatet i budgetpropositionen för 2016 inklusive det som aviserats vårpropositionen för 2015. Av dessa har 2,3 miljarder kronor även redovisats i det jobbpaket som presenterats tidigare. Bland nyheterna som presenterades finns investeringar i solceller, internationellt klimatarbete, miljöteknik och en cykelstrategi.