Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 27 augusti 2015

Publicerad

Ändringar i förordningen om handel med utsläppsrätter

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om handel med utsläppsrätter. Ändringarna innebär i allt väsentligt

– att uttrycket ”samförbränningsanläggning” ersätts med ”avfallsenergianläggning” och att industriutsläppsdirektivets definition används,

– att det förtydligas att utsläppsrätter för flygverksamhet är kostnadsfria och att en ansökan om ordinarie tilldelning görs hos Naturvårdsverket,

– att de avgifter (ansökningsavgift och årsavgift) som Statens energimyndighet får ta ut för verksamheten med kontoföring höjs,

– att projektmyndigheten nu får överföra utsläppsminskningsenheter även till svenska projektdeltagares konton,

– att en verksamhetsutövare som inte i rätt tid har lämnat information om genomförda minskningar av en anläggnings kapacitet, aktivitetsnivå eller drift ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut om förseningsavgift fattas,

– att Naturvårdsverket ska underrätta Transportstyrelsen om en begäran om verksamhetsförbud har lämnats till regeringen eller om Europeiska kommissionen har beslutat om sådant förbud, och

– att de bestämmelser som rör handelsperioden 2008–2012 tas bort.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
  • förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter (SFS 2015:544)

Ändring i förordningen om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden

För att kunna fastställa den avgift för tillsyn som en aktör på grossistenergimarknaden ska betala för 2015 behöver Energimarknadsinspektionen få in uppgifter om hur stor andel av handeln som aktören bedrev under 2014. Regeringen har därför beslutat om en förordningsändring som innebär att registrerade marknadsaktörer senast den 31 oktober 2015 ska rapportera sin handel under 2014. De som registrerar sig senare under året rapporterar vid registreringen.

Referenser

  • förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden (SFS 2015:543)

Mer information

Författningarna har publicerats i Svensk författningssamling.

Kontaktpersoner:

Utsläppsrätter: Henrik Jonsson 08-405 53 08

Grossistenergimarknaden: Andreas Lindholm 08-405 14 54