Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 8 oktober 2015

Publicerad

Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön upphör att gälla

Enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön får Havs- och vattenmyndigheten meddela föreskrifter om övervakning. Tidigare har Naturvårdsverket haft ett sådant bemyndigande. Havs- och vattenmyndigheten kommer att besluta om nya föreskrifter som ska träda i kraft den 1 november 2015. Regeringen har därför beslutat att Naturvårdsverkets föreskrifter i ämnet ska upphöra att gälla. Förordningen om upphävande kommer att kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling.

Referenser

  • förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS).

Kontaktperson:

Ulrika Gunnesby 08-405 22 46