Svensk-norskt samarbete för ett livskraftigt bestånd av fjällräv

Publicerad

Sverige och Norge har gemensamt undertecknat en avsiktsförklaring om fjällräv. Genom avsiktsförklaringen visar länderna att man vill utveckla sitt samarbete för att uppnå en livskraftig fjällrävspopulation i Skandinavien.

Ladda ner:

Foto: Folio

Statssekreterare Gunvor G Ericson har undertecknat en avsiktsförklaring om fjällräv tillsammans med sin norska kollega statssekreterare Lars Andreas Lunde vid Klima- og miljødepartementet. Avsiktsförklaringen innebär att Norge och Sverige är överens om att fortsatt samarbeta om åtgärder för att ge den skandinaviska fjällräven de bästa förutsättningarna att bli livskraftig.

Fjällräven är klassad som starkt hotad på den svenska rödlistan och akut hotad på den norska rödlistan. Den skandinaviska populationen uppgick i genomsnitt till cirka 120 vuxna individer under den senaste 10-årsperioden, varav cirka 80 i Sverige.

De största hoten mot arten är idag rödrävens expansion i fjällområdena, låg födotillgång på grund av uteblivna lämmelår samt en liten populationsstorlek. Det har sedan slutet av 1990-talet bedrivits flera projekt för att bevara fjällräv, bland annat med stödutfodring, skydd av områden och jakt på rödräv.