Regeländringar beslutade den 19 november 2015

Publicerad

Avgifter för prövning och tillsyn enligt förordningarna om producentansvar för elutrustning och batterier

Regeringen har beslutat att i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken införa nya bestämmelser om

 • en årlig prövnings- och tillsynsavgift med 275 000 kr för tillståndspliktiga insamlingssystem för konsumentelavfall,
 • en årlig tillsynsavgift med 1 000 kr för en producent som har skyldigheter enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning,
 • en årlig tillsynsavgift med 1 000 kr för en producent som har skyldigheter enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier. 

Enligt förordningen om producentansvar för elutrustning krävs tillstånd för yrkesmässig insamling av konsumentelavfall. Naturvårdsverket prövar ansökningar om tillstånd och utövar tillsyn över insamlingssystemen. Naturvårdsverket utövar också tillsyn över att producenter fullgör sina skyldigheter enligt förordningen om producentansvar för elutrustning och förordningen om producentansvar för batterier. Exempel på producentansvar är märkning av elutrustning och batterier och utformning av sådana produkter på visst sätt samt att se till att produkter som görs tillgängliga på marknaden samlas in och tas om hand. 

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016. 

Referenser:

 • förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändringar i avfallsförordningen

På grund av ändrade EU-regler om en avfallsförteckning och om hur man ska göra en bedömning av ett avfalls farliga egenskaper har regeringen beslutat om ändringar i avfallsförordningen. Avfallsförordningens förteckning över olika avfallstyper anpassas till EU-förteckningen. Nya avfallstyper avser klorsilaner, rödslam från aluminiumproduktion, metalliskt kvicksilver och avfall som delvis har stabiliserats. I frågan om hur man ska bedöma ett avfalls farliga egenskaper införs en hänvisning till EU:s bestämmelse.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

Referenser:

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv
 • kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv
 • kommissionens beslut (2014/955/EU) av den 18 december 2014 om ändring av beslut 2000/532/EG om en förteckning över avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG
 • avfallsförordningen (2011:927) 

Ny instansordning för va-målen

Riksdagen har behandlat regeringens proposition Ny instansordning för va-målen och regeringen har utfärdat lagändringarna enligt riksdagens beslut. Innebörden av lagändringarna är att Statens va-nämnd upphör och att va-tvister fortsättningsvis prövas i mark- och miljödomstol som första instans. 

I samband med utfärdandet av lagändringarna har regeringen även beslutat om de förordningsändringar som behövs för att genomföra instansordningsreformen. Främst handlar det om att ta bort hänvisningar till va-nämnden. Ändringar görs också i förordningen om avgifter vid de allmänna domstolarna. Ansökningsavgiften i va-mål som avser värden som inte uppenbart överstiger hälften av prisbasbeloppet (ca 22 000 kronor) ska vara 900 kronor. För övriga va-mål kommer ansökningsavgiften att uppgå till 2 800 kronor.

Författningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

Referenser:

 • Va-nämndsutredningens betänkande Ny instansordning för va-målen (SOU 2011:53)
 • Socialdepartementets promemoria Förändrad instansordning för va-målen (dnr S2013/7406/PBB)
 • regeringens proposition Ny instansordning för va-målen (prop. 2015/16:11)
 • civilutskottets betänkande 2015/16:CU8 Ny instansordning för va-målen
 • riksdagsskrivelse 2015/16:37
 • rättegångsbalken
 • upphävande av lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
 • lagen (1991:852) om betalningsföreläggande för fordringar i arbetstvister och fordringar som skall prövas av Statens va-nämnd
 • lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
 • lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
 • kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärenden vid domstol, m.m.
 • förordningen (1979:291) om tolktaxa
 • förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen m.m.
 • förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
 • upphävande av förordningen (2007:1058) med instruktion för Statens va-nämnd
 • offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
 • förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Ändring i elförordningen gällande utlandsförbindelser på stamnätsnivå

Regeringen har beslutat om ändring i elförordningen som innebär att betald anslutningsavgift för elnätet i Sverige ger rätt att använda även samtliga utlandsförbindelser med en spänning om 220 kilovolt eller mer. En sådan rätt gäller redan för de befintliga utlandsförbindelserna på stamnätsnivå till Danmark, Finland, Norge, Polen och Tyskland. Genom ändringen omfattas även den nya likströmsförbindelsen till Baltikum (Nordbalt) som tas i drift vid årsskiftet.

Referenser:

 • elförordningen (2013:208)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 1 december 2015.

Kontaktpersoner:

Avgifter för prövning och tillsyn och avfallsförordningen: Johan Fallenius 08-405 13 49

Ny instansordning för va-målen: Magnus Moreau 08-405 41 27

Elförordningen: Andreas Lindholm 08-405 14 54