Regeringen prövar förslag till åtgärdsprogram för vatten

Publicerad

Regeringen har beslutat att pröva åtgärdsprogram för vatten för kommande sexårsperiod.

Vattenmyndigheterna har gett regeringen möjlighet att pröva förslagen till de åtgärdsprogram som ska gälla för perioden 2016-2021. Regeringens prövning av åtgärdsprogrammen kan leda till att regeringen fastställer ett eller flera åtgärdsprogram, eller delar av åtgärdsprogram, men den kan också innebära att regeringen beslutar att någon myndighet ska göra det. Beredning pågår nu i Regeringskansliet.

Prövningen av vad som ska gälla för 2016–2021 hinner inte slutföras före utgången av december 2015. Regeringen har därför beslutat att de åtgärdsprogram som avser perioden 2009–2015 för de fem vatten­distrikten ska fortsätta att gälla i de delar som åtgärderna ännu är aktuella till dess att en ny omprövning har skett av förslagen till åtgärdsprogram för 2016–2021.

Om åtgärdsprogram för vatten

I december 2009 fastställdes åtgärdsprogram för perioden 2010-2015 för de fem vattendistrikt som Sverige är indelat i, och nu ska nya program fastställas. Åtgärdsprogram för vatten tas fram för att uppnå eller bevara en god vattenkvalitet, en så kallad god status. Åtgärdsprogrammen anger de åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten i respektive vattendistrikt. Det är Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt som vart sjätte år tar fram förslag och fastställer ett åtgärdsprogram.

Att fastställa ett åtgärdsprogram innebär att man prövar ett förslag och kommer fram till att det – med eventuella ändringar – ska gälla som åtgärdsprogram. Enligt den ordning som regeringen bestämt i förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön är huvudregeln att det är vattenmyndigheterna som gör den prövning som mynnar ut i ett fastställande. Regeringens beslut om att pröva förslagen är ett undantag från denna huvudregel. Undantaget följer av reglerna om att regeringen i vissa fall ska ges möjlighet att pröva ett förslag till åtgärdsprogram.

Så länge som regeringens prövning pågår har vattenmyndigheterna inte uppgiften att pröva i vilken utsträckning eller med vilka ändringar som ett förslag ska gälla som åtgärdsprogram för 2016-2021. Frågan om vilka åtgärdsprogram som ska gälla för 2016-2021 ligger nämligen hos regeringen. Prövningen kan dock leda till att regeringen enligt miljöbalken beslutar att någon annan – t.ex. vattenmyndigheterna – ska fastställa åtgärdsprogrammen, dvs. avsluta prövningen och då följa det som regeringen kommit fram till när det gäller åtgärdsprogrammens innehåll.