Artikel från

Regeringen startar samverkansprogram för nästa generations resor och transporter

Publicerad

För att stärka samverkan mellan aktörer i innovationssystemet kommer regeringen den 1 juni presentera fem samverkansprogram. Den övergripande målsättningen med programmen är att gemensamt kraftsamla kring innovationsinsatser och förstärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.

Nationella innovationsrådet har identifierat tre samverkansområden som är centrala för att lösa samhälles framtida utmaningar:

  1. Digitalisering
  2. Miljö- och klimatteknik
  3. Life science

Regeringen vill stärka samverkan mellan aktörer i innovationssystemet och kommer därför den 1 juni presentera fem samverkansprogram som ska binda samman, kraftsamla och bygga vidare på de många goda samverkansinsatser som görs tillsammans med näringsliv, offentlig sektor, universitet, högskolor och institut.

Ansatsen i samverkansprogrammen bygger på övertygelsen att framtidens samhälleliga möjligheter och utmaningar, rätt hanterade, innebär betydande möjligheter att stärka svensk konkurrenskraft och därmed skapa nya arbetstillfällen samt bidra till hälsa, välfärd och jämställdhet.

Den övergripande målsättningen med samverkansprogrammen är att gemensamt kraftsamla kring innovationsinsatser och förstärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. Samverkansprogrammen bygger på Sveriges och svenskt näringslivs komparativa fördelar samt områden som bedöms vara av stor betydelse för framtida tillväxt.

Det första samverkansprogrammet kommer heta "nästa generations resor och transporter".

Samverkansprogrammet inom transportområdet bygger vidare på regeringens vision om att Sverige ska vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och en omställning av transportsektorn är nödvändig.

Sverige behöver därför ett mer transportsnålt samhälle där transporterna används smartare och med mer resurseffektiva fordon. En övergång till förnybara energislag samt elektrifiering måste påskyndas. Gods ska flyttas från väg till järnväg och sjöfart.

Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter kan transporterna effektiviseras och klimatpåverkan minska. Sverige har många världsledande företag i transportsektorn och en stor potential för att utveckla nya drivmedel och att främja en övergång till miljövänligare transportslag.

Nya klimateffektiva transportlösningar ska lägga grunden till nya exportframgångar.