Artikel

Regeländringar beslutade den 22 september 2016

Publicerad

Drivmedel

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat dels lag om ändring i drivmedelslagen, dels lag om ändring i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel i enlighet med riksdagens beslut avseende propositionen Alkylatbensin för vinterbruk.

Ändringen i drivmedelslagen innebär att det blir möjligt att tillhandahålla en alkylatbensin med ett högre ångtryck vintertid. En sådan alkylatbensin medför att startproblem för t.ex. snöskotrar i kalla temperaturer minskar. Ändringen i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel avser en uppdatering av en hänvisning till en EU-rättsakt.

Lagändringarna träder i kraft den 18 oktober 2016.

Referenser

  • regeringens proposition Alkylatbensin för vinterbruk (prop. 2015/16:185)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU3 Alkylatbensin för vinterbruk
  • riksdagsskrivelse 2016/17:1
  • drivmedelslagen (2011:319)
  • lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 4 oktober 2016.

Kontaktperson
Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51