Artikel

Regeländringar beslutade den 29 september 2016

Publicerad

Bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

Regeringen har beslutat en förordning om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi som möjliggör för privatpersoner att få bidrag för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.

Förordningen har tagits fram för att bidrag till lagring av egenproducerad elenergi i hushåll ska kunna ges. Bidraget är tidsbegränsat och får endast ges till åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförts senast den 31 december 2019.

Kraven som ställs på systemet som bidraget ska kunna gå till är att det ska vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Det ska bidra till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och till att öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

Det ska inte vara möjligt att både få det nu aktuella bidraget och annat offentligt stöd, exempelvis skattereduktion för arbetskostnad.

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor.

Länsstyrelserna ska pröva frågor om bidrag.

Förordningen träder i kraft den 15 november 2016. 

Referenser

  • förordning om bidrag till lagring av egenproducerad elenergi

Förordningsändring om statligt stöd till solceller

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om statligt stöd till solceller som innebär att sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder flyttas fram, från den 31 december 2016 till den 31 december 2019.

Förordningsändringen träder i kraft den 13 oktober 2016.

Referenser

  • förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 11 oktober 2016.

Kontaktperson
Christina Nordenbladh 08-405 22 65