Samverkansgrupperna i regeringens samverkansprogram är igång

Publicerad

Nu är samverkansgrupperna för regeringens strategiska samverkansprogram igång med arbetet att prioriera och identifiera insatser med fokus på innovation. Hur ska samverkansområden och insatser prioriteras? Hur uppnår vi största möjliga effekt utifrån det som satsas? Vilka redan pågående samarbeten kan växlas upp? Det är exempel på frågor som grupperna diskuterat.

 • Ingrid Petersson, vd för Formas, Pia Sandvik, vd för Rise och Mikael Damberg står framför en dörr

  Samverkansgruppsmötet för Cirkulär och biobaserad ekonomi inleddes av närings- och innovationsminister Mikael Damberg. På bilden från vänster: Ingrid Petersson, vd för Formas, Pia Sandvik, vd för Rise och Mikael Damberg.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

 • Flera personer sitter runt ett bord.

  Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna, leder arbetet i en av workshopgrupperna som bland annat diskuterar vilka samverkansinsatser som ska prioriteras inom Cirkulär och biobaserad ekonomi.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

 • Flera personer sitter vid ett konferensbord. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg talar i mikrofonen.

  Tre statsråd inleder första mötet i samverkansgruppen för Uppkopplad industri och nya material. På bilden från vänster: ss Karin Röding, ss Eva Lindström, närings- och innovationsminister Mikael Damberg, minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson och miljöminister Karolina Skog.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • Tre personer står och samtalar med varandra.

  Johan Harvard, projektledare för samverkansprogrammet Uppkopplad industri och nya material, samtalar med Sara Mazur, Forskningschef på Ericsson och Lars Hultman vd Stiftelsen för Strategisk Forskning.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • Fyra män står tillsammans runt ett bord

  Fyra statssekreterare ansvarar för samverkansgruppen ”Nästa generations resor och transporter”. Nils Vikmång (statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan), Niklas Johansson (statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg), Erik Bromander (statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson) och Per Ängquist (statssekreterare hos miljöminister Karolina Skog).

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

 • Två kvinnor står och skriver på en whiteboardtavla

  Under dagen genomfördes flera workshops. Här syns Brita Saxton, generaldirektör på Trafikanalys, och Karina Svensson, Volvo Group i en workshop som syftade till att ta fram åtgärder för att ta prioriteringarna framåt.

  Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

 • Miljöminister Karolina Skog står upp och talar

  Miljöminister Karolina Skog gav deltagarna sin bild av arbetet med hållbara städer.

  Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

 • Flera personer sitter runt ett bord och håller upp gröna lappar

  Med hjälp av gröna eller röda lappar gav deltagarna under inledningen av mötet sin syn på några övergripande frågor.

  Foto: Cecilia Tollefeldt/Regeringskansliet

Cirkulär och biobaserad ekonomi

Samverkansgruppen för Cirkulär och biobaserad ekonomi som träffades den 3 oktober diskuterade samverkansinsatser som på kort och lång sikt kan bidra till omställningen till ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Med inspelen från mötet som grund kommer ett antal områden att prioriteras som blir en bas för det fortsatta arbetet. Till exempel nämns trähusbyggande, och utveckling av cirkulära affärsmodeller som möjliga samverkansområden.

Lägesrapport från samverkansgruppen för Cirkulär och biobaserad ekonomi

Uppkopplad industri och nya material

Den 5 oktober träffades samverkansgruppen för Uppkopplad industri och nya material. Under mötet prioriterade gruppen fyra områden för samverkansinsatser: Testbäddar (för smarta fabriker), Samverkan mellan stora och små företag, Digital säkerhet och Nya material och materialutveckling. Arbetsgrupper bildades för respektive område. Konkreta förslag på hur samverkansinsatserna ska genomföras presenteras av arbetsgrupperna vid nästa möte.

Lägesrapport från samverkansgruppen för Uppkopplad industri och nya material

Nästa generations resor och transporter

Samverkansgruppen för Nästa generations resor och transporter träffades den 6 oktober. Gruppen gick rakt in på att prioritera bland redan genomförda åtgärder för att ta dem ett steg vidare. Fyra områden för samverkansinsatser valdes ut i ett första skede. Dessa är Nya lösningar för resvaneundersökningar, Innovationsupphandlingar och andra nya lösningar för drift och underhåll, Mobilitet som en tjänst i stor skala samt Självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar. Arbetsgrupperna som tillsattes för genomförande ska nu i ett första skede ta fram projektplaner för hur åtgärderna ska genomföras.

Lägesrapport från samverkansgruppen för Nästa generations resor och transporter

Smarta städer

Den 14 oktober träffades samverkansgruppen för Smarta städer. Deltagarna prioriterade områden där samverkan ska ske, och det bildades fem arbetsgrupper: Öppna och delade data, Delningsekonomi och gröna affärsmodeller (ev. grupper), "Demostad" (intressanta satsningar, t.ex. Göteborg och Kiruna), Effektivt utnyttjande av bebyggelse samt Digitalisering av planeringsprocessen.

Lägesrapport från samverkansgruppen för Smarta städer

Life science

Samverkansprogrammet life science kom igång redan under 2015 och den referensgrupp som knutits till programmet är i full gång med arbetet och ett antal arbetsgrupper har bildats. Programmet innehåller följande samverkansområden:

 • Kraftsamling biologiska läkemedel
 • Meritering och anställningsformer
 • Digital standardisering och samverkan
 • Tillgång till och av finansiering till data och information
 • Tillgängligöra offentlig och privat fysisk infrastruktur för externa parter inkl. SME
 • Innovationsplatser för vård, näringsliv och akademi
 • Ersättning av förmån, upptag av innovation och skapandet av evidens
 • Antimikrobiell resistens (AMR)

Lägesrapport från referensgruppen för Life Science

Nästa steg

Fram till samverkansgruppernas nästa möte fortsätter arbetet i arbetsgrupper och andra konstellationer för att få till konkreta insatser inom alla samverkansprogram. Processen är öppen även för andra parter utanför samverkansgrupperna som vill spela in idéer, bidra med kunskap och erfarenheter.

Vad är en samverkansgrupp?

Samverkansgrupperna prioriterar och lyfter samverkansområden och insatser. Till varje samverkansprogram har en samverkansgrupp knutits med representanter från bland annat näringsliv, högskola och institut från de branscher som omfattas av respektive program. Grupperna ska identifiera utmaningar och möjligheter för samverkansprogrammet och göra prioriteringar av områden för gemensam kraftsamling. Varje samverkansgrupp består av ett tjugotal personer och medlemmarna sitter på ett personligt mandat.