Artikel

Regeländringar beslutade den 2 februari 2017

Publicerad

Ändringar i ellagen

Riksdagen har antagit lagförslagen i regeringens proposition Anvisade elavtal och regeringen har utfärdat lagändringarna.

Ändringarna gäller dels systemet med anvisad elleverantör, dels innehållet i elleverantörernas fakturor. Ändringarna syftar till att säkerställa att kunder med anvisade avtal har skäliga villkor, att minska andelen kunder med anvisade elleverantörer och att öka kundaktiviteten på elmarknaden.

Ändringarna träder i kraft den 1 april 2017.

Referenser

  • regeringens proposition Anvisade elavtal (prop. 2016/17:13)
  • näringsutskottets betänkande 2016/17:NU8 Anvisade elavtal
  • riksdagsskrivelse 2016/17:135
  • ellagen (1997:857)
  • lagen (2016:733) om ändring i ellagen (1997:857)

Begränsningar för användning av växtskyddsmedel

Förordningen om bekämpningsmedel ändras på så sätt att det införs bestämmelser om krav på dispens för användning av kemiska växtskyddsmedel för nedvissning och ogräsbekämpning kort tid före skörd och om begränsning av användning av flera växtskyddsmedel med samma verksamma ämne på samma yta.

Ändringarna träder i kraft den 14 mars 2017.

Referenser

  • förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 14 februari 2017.

Kontaktpersoner
Ellagen: Andreas Lindholm 08-405 14 54
Växtskyddsmedel: Susanne Classon 08-405 32 76