Hoppa till huvudinnehåll

Dialog om konkurrenskraftig sjöfartsnäring – för jobb och tillväxt

Publicerad

Onsdagen den 15 mars träffade infrastrukturminister Anna Johansson berörda aktörer inom den maritima näringen för en dialog om internationella möjligheter och utmaningar.

Ladda ner:

Business Sweden presenterade resultat och slutsatser av sitt uppdrag att kartlägga utbudet av svenska varor och tjänster inom området och identifiera interna­tionella marknader där svensk export av maritima produkter och tjänster kan ökas och matcha mark­naderna med efterfrågan på svenska lösningar. Syftet med uppdraget som gavs inom ramen för regeringens arbete med den Maritima strategin var att stärka exporten inom det maritima området. Under mötet presenterade Business Sweden även affärsmöjligheter och kommande satsningar.

– Regeringen vill stärka den svenska exporten och de maritima näringarna. Det är därför värdefullt att möta berörda aktörer för en bredare diskussion och få in synpunkter för att kunna ta nästa steg, sa infrastrukturminister Anna Johansson.

Hur skapas en framgångsrik svensk maritim näring internationellt?

40-talet personer från maritima företag, branschorganisationer och myndigheter diskuterade rapporten, samverkan, samarbete och exportfrämjande mellan näringen och ansvariga myndigheter. Därefter följde en diskussion om hur en framgångsrik svensk maritim näring internationellt kan skapas. Anna Johansson, tillsammans med en panel bestående av Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart, Jens Larsson, Göteborgs hamn, Åsa Burman, Lighthouse gav sina synpunkter på hur vi utvecklar konkurrenskraften på den internationella marknaden. Några av de utmaningar som diskuterades var:

  • Vilka utmaningar finns?  
  • Hur bör sektorn och exportfrämjande organisationer samverka för att uppnå bättre exportframgångar samt deras roll i främjandearbetet?

Under dagen framkom bland annat att det finns behov av gemensamma arenor för näringen. Det kräver ett ägandeskap av näringen men även den offentliga sektorn bör vara med. Tätare samarbete mellan maritima företag lokalt och regionalt kan ge kluster i väldsklass. Det är värdefulla inspel för regeringen i det fortsatta arbetet med exportstrategin och den maritima strategin.

– Regeringens Exportstrategi och Maritima strategin hänger tydligt ihop. Sverige blir starkare och jobben blir fler genom samverkan. Därför är det så viktigt att branschen också är delaktig i arbetet. Jag välkomnar detta engagemang och alla inspel som kommer, fortsatte Anna Johansson.

– Det är också glädjande att många svenska maritima företag inte bara bidrar till jobb utan också lösningar på många av de utmaningar vi ser när det gäller miljö- och klimat. Låt oss fortsätta detta arbete tillsammans, avslutade infrastrukturministern.

Regeringens uppdrag till Business Sweden

Den 14 juli 2016 gav regeringen Business Sweden i uppdrag att kartlägga varor och tjänster samt identifiera marknader för svenska produkter inom det maritima området. Syftet med uppdraget är att öka möjligheterna för befintliga och nya svenska företag att utöka sin försäljning på befintliga eller nya internationella marknader och/eller till fler kundgrupper, och genom detta bidra till regeringens ambition att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

Sveriges exportstrategi

Den svenska exportstrategin ska bidra till regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Målen i strategin är att: öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP; öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister; öka andelen exporterande företag; öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin.

Laddar...