Artikel från Utrikesdepartementet

Västsahariska folkets självbestämmanderätt avgörande i framtida handelsavtal

Publicerad

I dag har regeringen fått klartecken av riksdagen att säga ja till att EU och Marocko inleder förhandlingar om ett tillägg till det avtal som redan finns mellan Marocko och unionen. Det västsahariska folkets rätt till självbestämmande har varit avgörande i diskussionerna inför dagens beslut och regeringen har särskilt lyft vikten av att inkludera det västsahariska folket i de kommande förhandlingarna.

UN Photo/Yutaka Nagata

Beslutet om att göra ett tillägg till det befintliga avtalet grundas i ett avgörande från EU-domstolen i december förra året. Då meddelande EU-domstolen att associationsavtalet, och därmed också jordbruks- och fiskehandelsavtalet, mellan EU och Marocko inte är tillämpligt på Västsaharas territorium. Domstolen konstaterade bland att samtycke från det västsahariska folket krävs för ingåendet av ett avtal som omfattar Västsahara, och att sådant samtycke saknades. Regeringen delade i stort domstolens bedömning.

Europeiska utrikestjänsten EEAS och Kommissionen har därför tagit fram ett förslag till förhandlingsmandat som syftar till att EU och Marocko ska ingå ett tilläggsavtal till associationsavtalet som omfattar även Västsaharas territorium. I dag har förhandlingsmandatet lagts fram för rådet som gav sitt godkännande.

Samtidigt gjorde regeringen en tydlig nationell deklaration om att ett framtida avtal måste respektera folkrätten, inklusive EU-domens stadganden rörande det västsahariska folkets samtycke.

Det är viktigt att påpeka att rådets ställningstagande i dag endast gäller förhandlingsmandatet. Hur Sverige kommer att ställa sig till det slutgiltiga avtalet är helt beroende av hur väl dess innehåll kommer att stämma överens med förväntningarna i vår nationella deklaration.

Regeringen har under förhandlingens gång agerat för och deklarerat vikten av att värna folkrätten och det västsahariska folkets rätt till självbestämmande. Under förhandlingarna om mandattexten har Sverige därför tillsammans med andra medlemsstater fått in text i mandatet som tydliggör att ett framtida avtal ska vara i linje med folkrätten, inklusive domen från EU-domstolen. Sverige har också fått in text i mandatet om transparens och medlemsstaternas insyn i de förhandlingar som kommer att inledas mellan EU och Marocko, vilket ökar våra möjligheter att påverka förhandlingarna.

Sverige spelar även en aktiv roll i FN:s fredsprocess där viktiga framsteg har gjorts.