Artikel från Socialdepartementet

Inkomstbasbelopp och inkomstindex fastställt

Publicerad

Regeringen fastställde den 16 november 2017 inkomstbasbeloppet till 62 500 kronor och inkomstindex till 170,73.

Den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Denna inkomst motsvarar för  2018 en månadsinkomst på 42 031 kronor. Inkomstindex används för att beräkna räntan i pensionssystemet både för pensionsrätter och för den årliga omräkningen av inkomst- och tilläggspension.  

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för år 2018 är sedan tidigare fastställt till 45 500 kronor respektive 46 500 kronor.  

2018 upphör balanseringen

Varje år fastställs ett balanstal genom att ålderspensionssystemets skulder jämförs med dess tillgångar. Balanstalet för 2018 är 1,0395 vilket fastställdes den 16 november.

Ett balanstal mindre än 1 innebär att balanseringen aktiveras och ett balansindex beräknas. Det används istället för inkomstindex. En balanseringsperiod avslutas när balansindex når samma nivå som inkomstindex. Då är pensionerna åter på samma nivå som om balanseringen inte skett. 2018 upphör den balanseringsperiod som inleddes 2010. Det innebär att pensioner och pensionsrätter åter indexeras med inkomstindex.