Strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Regeringen har beslutat om en ny strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar, eftersom situationen har förändrats sedan förra strategin från 2006.

Foto: Folio Bildbyrå AB

- Det övergripande målet i den nya strategin handlar om att minimera spridningen, samtidigt som de som ändå drabbas av hiv ska ha ett bra stöd. Med dagens medicinska möjligheter ser möjligheterna helt annorlunda ut mot tidigare. Den potentialen måste vi ta tillvara på. Förr ansågs hiv/aids vara en dödsdom, nu närmar vi oss ett läge där forskningen säger att sjukdomen kan gå att bota helt. Det är en framtidsvision vi vill sträva mot, säger socialminister Annika Strandhäll.

Övergripande mål och delmål

Strategin kan användas av aktörer som arbetar med frågorna bland annat inom Folkhälsomyndigheten, ideella organisationer, kommuner, landstingen och deras smittskyddsenheter.

Det övergripande målet för samhällets insatser är att begränsa spridning av hiv och andra sexuellt överförda och blodburna infektioner, samt begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och den enskilde. 

Strategin innehåller tre delmål:

  1. Att behovs- och kunskapsbaserade hälsofrämjande och förebyggande insatser når relevanta målgrupper, såväl som hela befolkningen.

  2. Att tidigt identifiera och behandla hivinfektion.

  3. Att stigma och diskriminering relaterad till hivinfektion minimeras, och att personer som lever med hivinfektion kan berätta om sin infektion utan oro för att särbehandlas.

Långsiktigt förebyggande arbete 

Det långsiktiga förebyggande arbetet förblir grunden i den statliga satsningen inom området. Arbetet bör integreras med relevanta folkhälsopolitiska målområden och globala utvecklingsmål i Agenda 2030. Uppföljning och utvärdering av insatta åtgärder utgör en hörnsten i ett framgångsriktpreventionsarbete och bör från början integreras i preventionsprojekt. Personer som lever med hivinfektion och andra målgrupper bör involveras i utformande och genomförande av preventiva insatser i så stor utsträckning som möjligt. Ökad jämställd och jämlik sexuell hälsa ska vara en prioritering i arbetet med de preventiva insatserna.

Från dödlig sjukdom till kronisk infektion

Effektiv behandling har inneburit att hivinfektion gått från att vara en dödlig sjukdom till en kronisk infektion. Smittsamheten har minskat, och medellivslängden bland personer som lever med hivinfektion har ökat. Därför har nya frågor uppkommit, såsom en ökad risk för följdsjukdomar bland personer som lever med hivinfektion och ökat behov av kompetens om hiv inom äldrevården.

Den inhemska spridningen av hivinfektion ligger på en låg och stabil nivå. Vissa grupper är dock överrepresenterade bland de som smittas, och det finns fortfarande problem med stigma och diskriminering av personer som lever med hivinfektion. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet mot hivinfektion behöver därför fortsatt prioriteras och upprätthållas på en hög nivå.