Artikel

Regeländringar beslutade den 1 februari 2018

Publicerad

Bidrag till strandstädning

Regeringen har beslutat om en ny förordning om bidrag till strandstädning. Syftet med förordningen är att minska mängden avfall på stränderna och att det avfall som samlas in behandlas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Bidraget ska avse städning på havsstränder. Förordningen reglerar hur ansökningar om bidrag ska prövas och betalas ut.

Förordningen innehåller i huvudsak följande delar:

  • Bidraget riktar sig enbart till kommuner.
  • Bidrag ska ges till insamling av avfall på havsstränder och hantering av detta avfall samt till planering av sådana projekt.
  • Naturvårdsverket ska pröva ansökningar och betala ut bidragen.
  • Projekt i områden där mängden avfall som har flutit i land på havsstränder är stor ska prioriteras. I bedömningen ska även hänsyn tas till åtgärdernas möjlighet att bidra till sysselsättning.
  • Bidrag får ges med högst 90 % av kommunernas kostnad.
  • Projekten ska vara max ett år, därefter kan man ansöka om bidrag till nytt projekt nästa år.

Förordningen träder i kraft den 1 mars 2018.

Referenser

  • förordning om bidrag till strandstädning

Förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter och miljötillsynsförordningen.

Ändringen i förordningen om förbud m.m. innebär ett förbud mot tillhandahållande på marknaden av kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av eller spottas ut och som innehåller plastpartiklar som har tillsatts för att ha rengörande, skrubbande eller polerande effekt. Ändringen i miljötillsynsförordningen innebär att Kemikalieinspektionen och kommunerna ges ansvaret för tillsynen över förbudet.

Vidare får Kemikalieinspektionen ett bemyndigande att besluta om undantag eller dispens för plastpartiklar som har tillverkats med naturligt förekommande polymerer som råvara.

Förbudet börjar gälla den 1 juli 2018, vilket innebär att berörda företag ges en rimlig tid för omställning. För återförsäljare gäller dessutom att de, till den 1 januari 2019, får fortsätta att sälja produkter som lagligen har tillhandahållits på marknaden före den 1 juli 2018.

Referenser

  • förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
  • miljötillsynsförordningen (2011:13)

Energieffektivisering

Regeringen har beslutat om en förordning om statligt stöd till energieffektivisering i industrin.

Förordningen träder i kraft den 15 februari 2018.

Referenser

  • förordning om statligt stöd till energieffektivisering i industrin

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 13 februari 2018.

Kontaktpersoner
Strandstädning: Linn Åkesson 08-405 84 59
Plastpartiklar: Susanne Classon 08-405 32 76
Energieffektivisering: Christina Nordenbladh 08-405 22 65