Artikel

Regeländringar beslutade den 15 februari 2018

Publicerad

Ändring i förordningen om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner. Ändringen innebär att Transportstyrelsen utses till godkännandemyndighet och marknadskontrollmyndighet enligt en EU-förordning som ersätter det EU-direktiv enligt vilket myndigheten i dag är utsedd till godkännandemyndighet.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 av den 14 september 2016 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG
  • förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Ändring i instruktionen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Regeringen har beslutat om en ändring i instruktionen för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Ändringen tydliggör att beslut att inte betala ut medel för att en verksamhet inte uppfyller kraven får avse viss tid.

Referenser:

  • förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande


MER INFORMATION
Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 27 februari 2018.

Kontaktpersoner:
Avgaskrav: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51
Formas: Magnus Moreau 08-405 41 27

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.