Artikel

Regeländringar beslutade den 24 maj 2018

Publicerad

Följdändringar med anledning av en ny säkerhetsskyddslag

Regeringen har efter riksdagens beslut om förslagen i propositionen Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag utfärdat följdändringar i elberedskapslagen och lagen om geografisk miljöinformation. I lagarna uppdateras relevanta hänvisningar till de nya bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.

Säkerhetsskyddslagen och följdändringarna i övriga lagar träder i kraft den 1 april 2019.

Referenser:

 • regeringens proposition Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag (prop. 2017/18:89)
 • justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU21 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag
 • riksdagsskrivelse 2017/18:289
 • elberedskapslagen (1997:288)
 • lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation

Ändring i terrängkörningsförordningen

Regeringen har beslutat om en ändring i terrängkörningsförordningen som innebär att kommunen ges möjlighet att fatta beslut om föreskrifter som förbjuder eller begränsar terrängkörning i vissa områden i kommunen.

Referenser:

 • terrängkörningsförordningen (1978:594)

Upplysningsbestämmelser i industriutsläppsförordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i industriutsläppsförordningen som innebär att två bestämmelser ändras.
– Den ena bestämmelsen anger vilka industriutsläppsverksamheter i miljöprövningsförordningen som omfattas av slutsatserna om bästa tillgängliga teknik för produktion av glas. Utöver produktion av glas gäller slutsatserna även smältning av mineraler och tillverkning av mineralull. Detta framgår nu av bestämmelsen.
– Den andra bestämmelsen anger var i slutsatserna för produktion av pappersmassa, papper och kartong vissa begränsningsvärden finns. Som bestämmelsen hittills varit utformad anges inte alla de produktionsprocesser för papper som slutsatserna omfattar. Bestämmelsen har ändrats så att dessa tydligt framgår.

Referenser:

 • förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

Ändringar i förordningen om förbränning av avfall

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om förbränning av avfall. I förordningen har två ändringar gjorts för att underlätta tillämpningen. På ett ställe införs uttrycket "vid förbränning av avfall" för att förtydliga att uttrycket "förbränningsprocessen" i samma bestämmelse avser förbränning av just avfall, inte vilket bränsle som helst. På ett annat ställe ändras "innersta vägg" till "innervägg" för att bestämmelsen ska överensstämma bättre med industriutsläppsdirektivets "inner wall".

Referenser:

 • förordningen (2013:253) om förbränning av avfall

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning och lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning.

Lagarna innehåller kompletterande bestämmelser till en EU-förordning om energimärkning och en EU-förordning om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet. Enligt de beslutade lagarna ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva marknadskontroll enligt EU-förordningarna. Marknadskontrollmyndigheten ska bl.a. få besluta de förelägganden och förbud vid vite som behövs för att regelverket ska följas. Lagarna innehåller även bestämmelser om hjälp av Polismyndigheten, ekonomisk ersättning, tystnadsplikt och överklagande av marknadskontrollmyndighetens beslut.

Lagarna träder i kraft den 1 juli 2018.

Referenser:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU
 • kommissionens förordning (EU) nr 1235/2011 av den 29 november 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar
 • regeringens proposition Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning (prop. 2017/18:227)
 • näringsutskottets betänkande 2017/18:NU15
 • riksdagsskrivelse 2017/18:279
 • lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning
 • lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning

Ändring i miljöbalken

Regeringen har efter riksdagens beslut om förslagen i propositionen En generell rätt till kommunal avtalssamverkan utfärdat en ändring i miljöbalken. Propositionens förslag innebär att nya bestämmelser som ger kommuner och landsting generella möjligheter att avtalssamverka införs i kommunallagen. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Förenklade möjligheter till kommunal samverkan och extern delegering är ett led i att ge kommuner och landsting goda förutsättningar att möta nuvarande och framtida utmaningar. Till följd av att generella regler om kommunal avtalssamverkan införs i kommunallagen har även ett antal följdändringar i andra lagar beslutats. Ändringen i miljöbalken innebär att en särskild bestämmelse om kommunal avtalssamverkan på tillsynsområdet utgår. Ändringen innebär dock ingen skillnad i sak för de kommunala tillsynsmyndigheterna, då rätten fortfarande kommer att finnas enligt kommunallagen.

Referenser:

 • regeringens proposition En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (prop. 2017/18:151)
 • konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU30 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
 • riksdagsskrivelse 2017/18:304
 • miljöbalken

Mer information:

Författningarna blir offentliga när de publicerats på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se.

Kontaktpersoner:
Säkerhetsskyddslagen: Maria Werleskog 08-405 83 58
Terrängkörning: Anna Berglund 08-405 49 58
Industriutsläpp och förbränning av avfall: Henrik J Jonsson 08-405 53 08
Energi- och däckmärkning: Christina Nordenbladh 08-405 22 65
Miljöbalken: Hanna Granberger 08-405 85 99

 

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.