SKB ges möjlighet att komplettera ärendena om slutförvaret

Publicerad

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har sökt tillstånd till att slutförvara använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet i Forsmark. Regeringen ger nu SKB tillfälle att komplettera ärendena senast den 7 januari 2019.

Ladda ner:

Regeringen har gett SKB tillfälle att komplettera ärendena efter att Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt och Strålsäkerhetsmyndigheten har behandlat ansökningarna och har lämnat sina yttranden till regeringen.

I ärendet enligt miljöbalken kan SKB komplettera sin ansökan utifrån de brister som Mark- och miljödomstolen har identifierat i sitt yttrande. SKB kan också ge förslag på vilka särskilda villkor som regeringen skulle kunna besluta om regeringen skulle ge tillstånd till verksamheten. I ärendet enligt kärntekniklagen kan SKB komplettera på samma sätt, men de får också möjlighet att yttra sig ett flertal skrivelser som inkommit. Regeringen kommer senare att skicka SKB:s inkomna yttranden på remiss.

Om SKB:s ansökningar

SKB lämnade i mars 2011 in tre ansökningar om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall:

  • En ansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om tillstånd enligt miljöbalken till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaret. Ansökan omfattar två anläggningar: en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun och en slutförvarsanläggning i Forsmark i Östhammars kommun.
  • Två ansökningar till Strålsäkerhetsmyndigheten enligt kärntekniklagen om att dels få bygga och driva inkapslingsanläggning Clink i anslutning till det befintliga mellanlagret för det använda kärnbränslet Clab i Oskarshamns kommun, dels ett slutförvar för det använda kärnbränslet i Forsmark i Östhammars kommun.

Mark- och miljödomstolen respektive Strålsäkerhetsmyndigheten har berett ansökningarna från SKB. Den 23 januari 2018 överlämnade de ärendena med varsitt yttrande till regeringen för avgörande.