Artikel

Regeländringar beslutade den 20 juni 2018

Publicerad

Ändring i förordningen om miljösanktionsavgifter

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om miljösanktionsavgifter, dels upphävande av vissa bestämmelser som inte längre kan tillämpas, dels ändring av vissa bestämmelser där hänvisningar till myndighetsföreskrifter behöver uppdateras.

Förordningen om miljösanktionsavgifter innehåller bestämmelser som sanktionerar vissa bestämmelser i förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer. De sistnämnda bestämmelserna grundas på EU-direktiv som inte längre gäller utan har ersatts av en EU-förordning. Därför upphävs de bestämmelser om miljösanktionsavgift som hänvisar till de inaktuella bestämmelserna. Det upphävs också en bestämmelse om miljösanktionsavgift som hänvisar till myndighetsföreskrifter som upphävts av Naturvårdsverket.

Förordningen om miljösanktionsavgifter innehåller också bestämmelser som sanktionerar vissa överträdelser av bestämmelser i Kemikalieinspektionens föreskrifter. De föreskrifterna har reviderats under 2017. Det har medfört att reglerna i Kemikalieinspektionens föreskrifter har fått en annan placering. Bestämmelserna om miljösanktionsavgifter uppdateras så att hänvisningarna till Kemikalieinspektionens föreskrifter blir rätt.

Referenser:

  • förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Ändring i förordningen om geologisk lagring av koldioxid
Regeringen har beslutat om ändring av förordningen om geologisk lagring av koldioxid. De beslutade ändringarna innebär mindre justeringar av bestämmelserna, bl.a. ett byte av ordet lagringsplats till lagringskomplex, kriterier för uppdatering av övervakningsplaner, krav på verksamhetsutövaren att underrätta tillsynsmyndigheten och vidta åtgärder vid alla läckage av koldioxid. Planen för underhåll efter stängning ska utformas på grundval av bästa metoder och övervakningen efter stängning ska grundas på den information som samlats in och modellerats under genomförandet av övervakningsplanen som upprättats inför och under driften av verksamheten. Alla koldioxidströmmar ska enbart bestå av koldioxid och inte enbart de som injekteras i lagringsplatsen.

Referenser:

  • förordningen (2014:21) om geologisk lagring av koldioxid

Mer information

Författningarna blir offentliga när de publicerats på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se.

Kontaktpersoner:
Miljösanktionsavgifter: Susanne Classon 08-405 32 76
Geologisk lagring: Linn Åkesson 08-405 84 59