Regeländringar beslutade den 16 augusti 2018

Den 16 augusti beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Förordningsändringar gällande redovisning av fjärrvärmeverksamhet

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet. Mot bakgrund av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som riksdagen beslutade om i maj 2018 har följdändringar gjorts i bl.a. förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet.

Det är främst fråga om ändrade hänvisningar till den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, som ersätter lagen (1997:614) om kommunal redovisning. I övrigt görs ändringar i terminologin, såsom att byta ut finansieringsanalys mot kassaflödesanalys.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser

  • Förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

Förordning om intäktsram för elnätsverksamhet

Regeringen har beslutat om förordning om intäktsram för elnätsverksamhet. Förordningen innehåller bestämmelser i anslutning till 5 kap. ellagen (1997:857), i dess lydelse fr.o.m. den 1 januari 2019, om intäktsram för elnätsverksamhet. Bestämmelserna gäller beräkningen av de kostnader som ska täckas av elnätsföretagets intäktsram under en tillsynsperiod. Jämfört med den nuvarande förordningen (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag görs ändringar i sak när det gäller beräkningen av avskrivningar. Vidare införs nya bestämmelser om hur avkastningen på kapitalbasen ska beräknas.

Referenser

  • Förordning om intäktsram för elnätsverksamhet

Kontaktperson

Andreas Lindholm, 08-405 14 54

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.

Miljö- och energidepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljö- och energidepartementets områden samlade.