Artikel

Regeländringar beslutade den 16 augusti 2018

Publicerad

Den 16 augusti beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Förordningsändringar gällande redovisning av fjärrvärmeverksamhet

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet. Mot bakgrund av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning som riksdagen beslutade om i maj 2018 har följdändringar gjorts i bl.a. förordningen om redovisning av fjärrvärmeverksamhet.

Det är främst fråga om ändrade hänvisningar till den nya lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, som ersätter lagen (1997:614) om kommunal redovisning. I övrigt görs ändringar i terminologin, såsom att byta ut finansieringsanalys mot kassaflödesanalys.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser

  • Förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

Förordning om intäktsram för elnätsverksamhet

Regeringen har beslutat om förordning om intäktsram för elnätsverksamhet. Förordningen innehåller bestämmelser i anslutning till 5 kap. ellagen (1997:857), i dess lydelse fr.o.m. den 1 januari 2019, om intäktsram för elnätsverksamhet. Bestämmelserna gäller beräkningen av de kostnader som ska täckas av elnätsföretagets intäktsram under en tillsynsperiod. Jämfört med den nuvarande förordningen (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag görs ändringar i sak när det gäller beräkningen av avskrivningar. Vidare införs nya bestämmelser om hur avkastningen på kapitalbasen ska beräknas.

Referenser

  • Förordning om intäktsram för elnätsverksamhet

Kontaktperson

Andreas Lindholm, 08-405 14 54

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.