Tribunalen går på Sveriges linje i gårdsstödsmål

EU-Tribunalen meddelade under tisdagen att de har kommit fram till att Kommissionen felaktigt har tillämpat en schablonmetod, och dömer därför till Sveriges fördel. Målet gäller en finansiell korrigering och ett avdrag av gårdsstödet 2013 som Sverige fick inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Kommissionen ansåg i mars 2016 att Sverige brustit i sin skyldighet att genomföra korrekta stödkontroller och beslutade att inte betala ut hela Sveriges jordbruksstöd för 2013. Nära nio miljoner euro hölls inne från betalning från EU. Stödet till lantbrukarna påverkades inte utan detta var en budgetär fråga mellan EU och Sverige.

Sverige ansåg att den finansiella sanktionen var omotiverad och oproportionerlig och stämde därför Kommissionen.

Tribunalen konstaterar att Kommissionen har kunnat styrka att det fanns brister i det svenska kontrollsystemet men att Kommissionen felaktigt har tillämpat en schablonmetod för att uppskatta hur pass stor sanktionen bör vara. Schablonmetoden får bara användas efter att Kommissionen prövat medlemslandets beräkningar på hur stora felen är. Det är på den grunden som tribunalen dömt till svensk fördel.

Att tribunalen gått på Sveriges linje i denna fråga är av stort principiellt värde. Det är viktigt för medlemsstaterna att veta att de resurser som läggs på att identifiera, följa upp och värdera risker och fel faktiskt beaktas av Kommissionen när en sanktion ska beräknas.