Artikel från Socialdepartementet

Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2019 fastställt

Publicerad

Regeringen fastställde den 15 november 2018 inkomstbasbeloppet för år 2019 till 64 400 kronor och inkomstindex till 175,96.

Den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Denna inkomst motsvarar för 2019 en månadsinkomst på 43 309 kronor.

Inkomstindex används för att beräkna räntan i pensionssystemet både för pensionsrätter och för den årliga omräkningen av inkomst- och tilläggspension.  

Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för år 2019 är sedan tidigare fastställt till 46 500 kronor respektive 47 400 kronor. 

Balanseringen upphörde 2018

Varje år fastställs ett balanstal genom att ålderspensionssystemets skulder jämförs med dess tillgångar. Balanstalet för 2019 är 1,0347 vilket fastställdes den 15 november.

Ett balanstal mindre än 1 innebär att balanseringen aktiveras och ett balansindex beräknas. Det används istället för inkomstindex. En balanseringsperiod avslutas när balansindex når samma nivå som inkomstindex. Då är pensionerna åter på samma nivå som om balanseringen inte skett. 2018 upphörde den balanseringsperiod som inleddes 2010.  Balanstalet för 2019 är över 1 och pensioner och pensionsrätter kommer att indexeras med inkomstindex.

 

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter