Artikel från Socialdepartementet

Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2020 fastställt

Publicerad

Regeringen har fastställt inkomstbasbeloppet för år 2020 till 66 800 kronor och inkomstindex till 182,58.

Den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension räknas fram med inkomstbasbeloppet. Denna inkomst motsvarar för 2020 en månadsinkomst på 44 923 kronor.

Inkomstindex används för att beräkna räntan i pensionssystemet både för pensionsrätter och för den årliga omräkningen av inkomst- och tilläggspension.

Balanstal i ålderspensionssystemet

Varje år fastställs ett balanstal genom att ålderspensionssystemets skulder jämförs med dess tillgångar. Balanstalet för 2020 är 1,0505.

Ett balanstal mindre än 1 innebär att balanseringen aktiveras och ett balansindex beräknas. Det används istället för inkomstindex. En balanseringsperiod avslutas när balansindex når samma nivå som inkomstindex. Då är pensionerna åter på samma nivå som om balanseringen inte skett. Balanstalet för 2020 är över 1 och pensioner och pensionsrätter kommer att indexeras med inkomstindex.