Artikel

Regeländringar beslutade den 19 december 2019

Publicerad

Förordningsändring gällande instruktionen för Klimatpolitiska rådet

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen med instruktion för Klimatpolitiska rådet så att ledamöterna i rådet kan få sina förordnanden förlängda om det finns särskilda skäl.

Ändringen träder i kraft den 1 februari 2020.

Referenser

  • Förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

Förordningsändringar om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som innebär att avloppsreningsanläggningar inte ska omfattas av de nya krav som trädde i kraft i januari 2019.

Med anledning av ett överträdelseärende avseende Sveriges genomförande av avfallsdirektivet gjordes år 2018 ändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ändringarna innebar att det blev obligatoriskt för den myndighet som handlägger en anmälan om att driva en verksamhet med avfallsbehandling att i samband med anmälan antingen besluta om försiktighetsåtgärder för verksamheten eller underrätta sökanden om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida. Ändringarna innebar också att redan anmälda verksamheter ska lämna in en ny anmälan. Det visade sig att vissa avloppsreningsverk av misstag omfattades av de ändrade bestämmelserna. Avloppsreningsanläggningar är undantagna från avfallsdirektivets tillämpning.

Ändringarna träder i kraft den 15 januari 2020.

Referenser

  • Förordningen (1998:900) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Förordningsändringar om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten som innebär justeringar av avgiftsnivåerna för 2020 för att uppnå full kostnadstäckning och hantera tidigare över- eller underskott samt två nya avgifter för tillståndspliktiga lasrar och för verksamhet med hantering av naturligt förekommande radioaktivt material (NORM).

Ändringarna träder i kraft den 24 januari 2020.

Referenser

  • Förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Kontaktpersoner

Klimatpolitiska rådet och Strålsäkerhetsmyndigheten: Alexander Häggkvist, 08-405 39 09

Miljöfarlig verksamhet: Johan Fallenius, 08-405 13 49

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.