Vad är AI bra för?

Publicerad

Varför är det viktigt med AI och hur använder företag och den offentliga förvaltningen AI i dag? Det är frågor som Richard Vesterberg på enheten för samhällets digitalisering arbetar med dagligen. Här får du några snabba svar från Richard och lite mer information om SCB:s kartläggning av användandet av AI.

Richard Vesterberg

Varför är det viktigt med AI – artificiell intelligens?

- AI har potential att bidra till ökad ekonomisk tillväxt såväl som lösningar på miljömässiga och sociala samhällsutmaningar. Redan i dag finns exempel på att AI kan bidra till att bättre identifiera sjukdomar, minska energianvändningen, reducera trafikolyckor, skapa nya tjänster, effektivisera industriell produktion, utveckla nya läkemedel och förkorta handläggningstider. Det ligger i Sveriges intresse att stimulera innovativa tillämpningar och användning av AI på olika sätt i samhället.

Men vad är AI?                                                                                         

- Begreppet är inte enhetligt definierat internationellt och den beskrivning jag använder är baserad på en definition som föreslagits av EU-kommissionen:  

”Begreppet AI används för system som uppvisar ett intelligent beteende genom att analysera sin omgivning och agera, med någon nivå av självbestämmande. AI-baserade system kan vara ren mjukvara eller inbyggd i hårdvara.”

Vad vet vi om hur AI används idag?

- Både i Sverige och internationellt råder brist på bra statistik som beskriver hur AI används i olika sektorer, och hur användningen varierar mellan sektorer. På uppdrag av regeringen har SCB därför kartlagt användandet av AI i företag och inom offentlig förvaltning. Kartläggningen visar till exempel att 5,4 procent av företagen använder AI och att det är vanligast med AI inom informations- och kommunikationsverksamhet. Med bra och kontinuerlig statistik kan vi bilda oss en uppfattning om hur AI används bland svenska företag och inom offentlig förvaltning.