Arbetet i den vetenskapliga gruppen inför Food Systems Summit

Publicerad

Inför Food Systems Summit har en vetenskaplig grupp tillsatts av FN i syfte att säkerställa att toppmötet vilar på evidensbaserade och objektiva fakta. I gruppen, som består av ledande forskare och experter från hela världen, deltar svenska Lisa Sennerby Forsse, före detta preses vid KSLA.

Lisa Sennerby Forsse sitter i en soffa
Lisa Sennerby Forsse, före detta preses vid KSLA. Foto: SLU

Forskargruppen ansvarar för att syntetisera och analysera olika perspektiv baserade på vetenskapligt dokumenterad forskning. Gruppen ska även informera om toppmötets rekommenderade utkomst och klargöra ambitionsnivån för de åtaganden som framkommer vid toppmötet.

En av forskarna som är med i den vetenskapliga gruppen är Lisa Sennerby Forsse, f.d. preses vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), den enda medlemmen som är från Sverige. Hon är främst engagerad i arbetet inom åtgärdsområde 4: Främja rättvisa levnadsförhållanden, en arbetsström som inkluderar hela livsmedelskedjans olika aktörer från jord till bord. Inför det kommande förmötet i Rom tillhör Sennerby Forsse en av de som kommer hålla ett anförande och delta i en av paneldiskussionerna.

– Jag hoppas på stor uppslutning kring frågorna och att det kommer bli möjligt att ta ett antal steg mot ökad medvetenhet om vad som måste göras för att öka tillgången på näringsrik och klimatsmart mat. Särskilt är kvinnor och barn mest utsatta, men de kan också spela en viktig roll i att styra över systemen mot mer hälsosamma och hållbara alternativ, säger Sennerby Forsse.

Samarbete präglat av öppenhet

Under förberedelseprocessen har den vetenskapliga gruppen engagerat stora nätverk med intressenter och experter, där flera digitala möten har genomförts under våren. Syftet med dessa möten har varit att möjliggöra dialog och meningsutbyte inför toppmötet.

Enligt Sennerby Forsse har den vetenskapliga gruppen präglats av samarbete där de kunnat diskutera öppet om alla frågor, även de mest känsliga. Några viktiga frågor som kommit upp inför toppmötet handlar bland annat om ursprungsbefolkningar, där det funnits oenigheter om deras förutsättningar att upprätthålla traditioner och kultur samtidigt som de ska kunna ta del av de fördelar som nya, förbättrade livsmedelssystem kan erbjuda. Andra viktiga frågor som diskuterats gäller odlingssystem och hur man ska öka produktiviteten på klimatsmarta sätt.

Trots det anser Sennerby Forsse att det funnits bred samsyn och förståelse för att olika kontexter kräver olika lösningar. Bland gruppmedlemmarna finns det dessutom stor enighet om att det behövs stora satsningar på hållbara regelverk, samt sociala skyddsnät och varningssystem för de som är mest utsatta. Andra områden som lyfts fram är fortsatt forskning av grundläggande natur, men också kring nya tekniska lösningar som kan användas där de verkligen behövs.

Science Days for the UN Food Systems Summit 5-7 juli

Just nu planeras ett virtuellt möte den 5–7 juli – Science Days for the UN Food Systems Summit 2021. Under dessa dagar kommer olika partners kunna presentera sin syn på vetenskap, teknologier och innovationer som kan bidra till att förbättra livsmedelssystemen. Eventet är öppet för alla forsknings- och kunskapsorganisationer som är intresserade och engagerade i toppmötet.

– Att synliggöra vilka åtgärder som krävs för att förändra våra livsmedelssystem är ett viktigt mål. Idag finns det mycket kunskap, bland annat inom FAO, IFAD och WFP, men ett stort steg framåt vore att initiera konkreta handlingsprogram med tillhörande finansiering, där även näringslivet medverkar, säger Lisa Sennerby Forsse.

Mer information om den vetenskapliga gruppen:

Artikel på FN:s webbplats The Science behind the Summit

Food Systems Summit

I september 2021 bjuder FN in till ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021 (FSS), i syfte att förändra våra livsmedelsystem till att bli mer hållbara. Den svenska regeringen ser det som mycket viktigt att delta i detta arbete, för att bidra till målen i Agenda 2030.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson har ansvar för livsmedelsfrågorna i regeringen och just nu pågår ett intensivt arbete i Näringsdepartementet och övriga Regeringskansliet inför toppmötet.