Artikel från Miljödepartementet

Regeringen stärker stöd till eldrivna lastbilar

Publicerad

I går fattade regeringen beslut som möjliggör för Energimyndigheten att betala ut ytterligare 100 miljoner kronor i klimatpremier till ellastbilar under 2021. Satsningen är en viktig del i arbetet med att ställa om transportsektorn till fossilfrihet. Tillskottet är en del av vårändrings­budgeten för 2021, som beslutades av riksdagen den 16 juni, och regeringens satsning på regionala elektrifieringspiloter. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Tunga lastbilar släpper ut mer än 3 miljoner ton koldioxid varje år. Just nu kommersialiseras nya tekniker för att minska utsläppen. Klimatpremien är ett marknadsintroduktionsstöd som påskyndar introduktionen av miljölastbilar, eldrivna bussar och arbetsmaskiner. Tillskottet på 100 miljoner till eldrivna lastbilar innebär att fler åkerier och speditörer kan ta steget till eldrift och och därmed bidra till en ökad takt i klimatomställningen.

Utöver eldrivna fordon är utbyggnaden av ladd- och tankinfrastruktur avgörande för att accelerera elektrifieringen av tunga vägtransporter. Utbyggnaden av laddinfrastruktur behöver ske i sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn. Därför presenterade regeringen i budgetpropositionen för 2021 en satsning på regionala elektrifieringspiloter i syfte att elektrifiera tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena. Denna förstärkning av Klimatpremien möjliggör stöd till fler eldrivna lastbilar och underlättar utbyggnaden av laddinfrastruktur genom satsningen på de regionala elektrifieringspiloter som regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2021

Klimatpremier

Den 13 augusti 2020 beslutade regeringen att införa en klimatpremie i form av ett statligt stöd till vissa miljöfordon. Premien främjar introduktionen av miljölastbilar och eldrivna arbetsmaskiner på marknaden och bidrar till minskade växthusgasutsläpp.
För klimatpremierna gäller att den sökande kan få max 20 procent av miljöfordonets inköpspris i stöd. Företag, kommuner och regioner kan söka statligt stöd för köp av miljölastbilar och elektriska arbetsmaskiner. Energimyndigheten ansvarar för administrationen av Klimatpremierna.
Enligt budgetpropositionen för 2021 uppgick anslaget till 120 miljoner kronor per år fram till 2022. Efter tillskottet i vårändringspropositionen, som beslutades av riksdagen den 16 juni, uppgår anslaget till 220 miljoner kronor för 2021.
I budgetpropositionen för 2021 föreslog regeringen ett stöd till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga fordon, i syfte att elektrifiera tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena. Även tankinfrastruktur för vätgas ingår i satsningen. Regeringen avser att återkomma om stödets närmare utformning.