Hoppa till huvudinnehåll
Artikel

Regeländringar beslutade den 3 november 2021

Publicerad

Genomförande av engångsplastdirektivet och andra åtgärder för en hållbar engångsplastanvändning

Regeringen har beslutat ett antal förordningar som genomför engångsplastdirektivet och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. Förordningarna innehåller i huvudsak följande:

– Förbud mot att på den svenska marknaden släppa ut vissa engångsprodukter, såsom bestick, sugrör, ballongpinnar, tops, omrörare för drycker, muggar som består av mer än 15 procent plast, tallrikar samt muggar och matlådor av expanderad polystyren. Förbudet som gäller muggar som består av mer än 15 procent plast träder i kraft den 1 januari 2024 och övriga förbud den 1 januari 2022.

– Förbud mot att använda konfetti som innehåller plast utomhus. Förbudet träder i kraft den 30 april 2022.

– Krav på att den som serverar mat eller dryck i en engångsmugg eller engångsmatlåda ska erbjuda en möjlighet att få maten serverad i ett flergångsalternativ som den sedan ska ta tillbaka, diska och använda igen (rotera). Kravet gäller även vid take away och träder i kraft den 1 januari 2024. Kravet gäller alla engångsprodukter förutom de som helt är gjorda av papper. Kravet gäller inte den som i genomsnitt tillhandahåller mindre än 150 engångsmuggar och matlådor per dag som försäljningsstället är öppet. Gränsen sänks den 1 januari 2026 till 75 engångsmuggar och matlådor. Målet är att förbrukningen av engångsmuggar och engångsmatlådor ska ha minskat med 50 procent senast 2026.

– Krav på att producenter av de engångsplastprodukter som skräpar ned mest ska betala nedskräpningsavgifter. Nedskräpningsavgifterna tas ut som en rörlig produktavgift och en fast årsavgift. Produktavgiften ska täcka kommunernas kostnader för att städa upp det skräp som skräpats ned. Naturvårdsverket ska i föreskrifter fastställa storleken på produktavgifterna när all data som krävs för att fastställa avgifterna samlats in. Intäkterna från produktavgiften ska fördelas till kommunerna utifrån invånarantal. Produktavgiften ska betalas av producenter av engångsplastlock till muggar, flexibla omslag, matlådor, muggar, andra dryckesbehållare än plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter (t.ex. vätskekartong), filter, tobaksvaror med filter, ballonger och våtservetter. Dessa producenter och producenter av plastbärkassar och plastflaskor för dryck som rymmer mindre än 0,6 liter ska även betala en årsavgift. Produktavgiften ska betalas från 2025 av producenter av ballonger och våtservetter och av producenter av övriga produkter från 2024. Årsavgiften ska betalas från 2025 av producenter av ballonger och våtservetter och av producenter av övriga produkter från 2023.

– Det införs producentansvar för fiskeredskap som bl.a. innebär att producenterna ska anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation som ska samla in avfall från fiskeredskap från yrkesmässig verksamhet, ersätta kommunerna för deras kostnader för insamling av avfall från fiskeredskap och ansvara för materialåtervinningen. En producent ska ha anlitat eller själv tillhandahållit en producentansvarsorganisation den 31 december 2024.

– Det införs producentansvar för tobaksprodukter med filter som bl.a. innebär att producenterna ska anlita eller själv tillhandahålla en producentansvarsorganisation som ska samla in fimpar på platser utomhus. Kravet träder i kraft den 1 januari 2023.

– Retursystemet för plastflaskor och metallburkar för dryck utökas så att fler typer av drycker omfattas, t.ex. konsumtionsfärdiga drycker, juicer och mjölk. Kraven börjar gälla den 1 januari 2029 avseende mjölkdrycker och i övrigt den 1 januari 2023.

– För att få tillhandahållas på den svenska marknaden av en producent ska dryckesbehållare utformas så att korken är fäst vid behållaren under hela användningen. Kravet träder i kraft den 3 juli 2024.

– För att få släppas ut på den svenska marknaden ska muggar, tobaksvaror med filter, våtservetter, sanitetsbindor, tamponger och tampongapplikatorer vara märkta i enlighet med kraven i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/215. Kravet träder i kraft den 1 januari 2022.

– För att få tillhandahållas på den svenska marknaden ska en plastflaska för dryck innehålla återvunnen plast. Kravet träder i kraft den 1 januari 2025 för engångsflaskor som är tillverkad av PET och den 1 januari 2030 för övriga engångsplastflaskor för dryck.

– Information ska lämnas till konsumenter om bl.a. engångsplastprodukternas effekter på miljön och hur de bör hanteras. Informationen ska lämnas av Naturvårdsverket avseende de produkter som ska betala nedskärpningsavgift och av producenter av tuggummi, portionssnus, sanitetsbindor, tamponger eller tampongapplikatorer samt av producentansvarsorganisationer för fiskeredskap. Informationen ska lämnas från den 31 december 2024 avseende fiskeredskap och i övrigt den 1 januari 2022.

– För vissa överträdelser, t.ex. om vissa uppgifter inte lämnas i tid, om produkter inte märks eller om produkter släpps ut på marknaden i strid med förbuden, införs en möjlighet för tillsynsmyndigheterna att kunna ta ut en miljösanktionsavgift.

– Producenter som omfattas av producentansvaren för förpackningar, ballonger, våtservetter, tobaksvaror med filter och fiskeredskap ska betala avgifter för tillsyn.

Referenser:

 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön
 • förordning (2021:996) om engångsprodukter
 • förordning (2021:997) om ändring i förordningen om engångsprodukter
 • förordning (2021:998) om producentansvar för vissa tobaksvaror och filter
 • förordning (2021:999) om producentansvar för ballonger
 • förordning (2021:1000) om producentansvar för våtservetter
 • förordning (2021:1001) om producentansvar för fiskeredskap
 • förordning (2021:1002) om nedskräpningsavgifter
 • förordning (2021:1003) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
 • förordning (2021:1004) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
 • förordning (2021:1005) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar
 • förordning (2021:1006) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar
 • förordning (2021:1007) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
 • förordning (2021:1008) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
 • förordning (2021:1009) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
 • förordning (2021:1010) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
 • förordning (2021:1011) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
 • förordning (2021:1012) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Lagändringar i miljöbalken och i lagen om Sveriges ekonomiska zon

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lag om ändring i miljöbalken och lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, inom ramen för ett lagstiftningspaket om svensk straffrättslig domsrätt. Propositionens förslag innebär bl.a. att lagstiftningen om svensk straffrättslig domsrätt förtydligas, moderniseras och anpassas till folkrätten genom att det införs ett nytt 2 kap. i brottsbalken med rubriken Om svensk domstols behörighet. Till följd av detta föreslås även ett antal följdändringar i andra lagar.

Ändringarna av 29 kap. 13 § miljöbalken och 17 § lagen om Sveriges ekonomiska zon, som innehåller bestämmelser om domsrätt över vissa brott enligt dessa lagar, innebär att bestämmelserna anpassas till den nya lydelsen av 2 kap. brottsbalken och moderniseras språkligt. Det sakliga innehållet är oförändrat.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Referenser:

 • regeringens proposition Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt (prop. 2020/21:204)
 • justitieutskottets betänkande Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt (bet. 2021/22:JuU4)
 • riksdagsskrivelse 2021/22:20
 • lag (2021:1018) om ändring i miljöbalken
 • lag (2021:1027) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

Kontaktpersoner:

Engångsprodukter: Anna Cedrum 08-405 12 09

Miljöbalken m.fl.: Linnea Haglund 08-405 51 98

Laddar...