Artikel från Socialdepartementet

Förutsättningar för höjda inkomstgrundade pensioner

Publicerad

Ett underlag för höjda inkomstgrundade pensioner har tagits fram av en arbetsgrupp inom Regeringskansliet.

Arbetsgruppen har tagit fram ett underlag som belyser olika åtgärder, vilka i kombination kan säkerställa högre pensioner på både kort och lång sikt.

I underlaget skrivs pensionssystemets finansiella ställning fram på lång sikt med hjälp av Pensionsmyndighetens pensionsmodell. Den generella bilden är att det förefaller sannolikt att pensionssystemet kommer att ackumulera ett betydande överskott i framtiden.

I underlaget diskuteras tre sätt att genom politiska beslut uppnå högre inkomstgrundade pensioner: höjd avgift till systemet, en automatiskt verkande gas, samt politiskt beslutade höjningar av pensionerna (i underlaget kallad diskretionär utdelning). Dessa åtgärder kan kombineras med varandra för att ge större effekt på pensionsutbetalningarna.