EU-rådsmöte om ekodesign för produkter och nytt krisinstrument för den inre marknaden

Publicerad

Vid mötet i EU:s konkurrenskraftsråd i Bryssel den 29 september står två förslag till nya förordningar för den inre marknaden på dagordningen. Det handlar om förslaget om ett krisinstrument för den inre marknaden samt förordningen om ekodesign för hållbara produkter.

Krisinstrumentet för den inre marknaden

Under mötet ska ministrarna hålla en första diskussion om det nya förslaget om ett krisinstrument för den inre marknaden. Syftet med förslaget är att säkerställa den fria rörligheten av varor, tjänster och personer på den inre marknaden vid kriser. Därutöver syftar förslaget till att garantera tillgången till varor och tjänster av strategisk betydelse vid en krissituation.

Regeringen välkomnar förslagets ansats om att säkerställa fri rörlighet på den inre marknaden även i tider av kris. Regeringen anser dock att det är viktigt att instrumentet blir proportionerligt och ändamålsenligt till sin utformning och att säkerställa EU:s öppna marknadsbaserade ekonomi, som skapar grunden för tillväxt och konkurrenskraft.

Ekodesignförordningen

Även förslaget till förordning om ekodesign för hållbara produkter ska upp för diskussion. Förordningen syftar till att göra nästan alla fysiska varor på EU:s inre marknad (utom livsmedel, foder, läkemedel, levande djur och växter) mer miljövänliga, cirkulära och energieffektiva.

Regeringen välkomnar förslaget och ser det som en viktig del i att nå EU:s miljö- och klimatmål. Rätt genomfört kan förslaget på ett kostnadseffektivt sätt bidra till omställningen till en grön och cirkulär ekonomi. Det är viktigt att förslagets dubbla målsättning om förbättring av produkters hållbarhet och harmonisering av den inre marknaden hanteras tillsammans.

Statssekreterare Emil Högberg representerar Sverige vid mötet i Bryssel.

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Mer om mötet i konkurrenskraftsrådet 29 september

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.