EU:s förhandlingsmandat inför COP27 antaget

Publicerad

När EU:s klimat- och miljöministrar möttes i Luxemburg 24 oktober kom de överens om ett förhandlingsmandat inför FN:s klimatkonferens COP27. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari representerade Sverige vid mötet.

Tre personer står och pratar med varandra i en mötessal. Personerna ler mot varandra. I bakgrunden syns ytterligare två personer.
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari i samtal med sin tjeckiska kollega Anna Hubáčková. Foto: Europeiska unionen

Förhandlingsmandat inför COP27 och COP15

Vid miljörådsmötet antog ministrarna EU:s förhandlingsmandat inför FN:s klimattoppmöte COP27 genom rådsslutsatser.

- EU:s förhandlingsmandat inför COP27 sänder ett starkt budskap och signalerar att EU är redo att fortsätta att visa globalt ledarskap, både när det gäller ambitionsnivån och genomförandet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Den 27:e partskonferensen COP27 inom FN:s klimatkonvention (UNFCCC), som även utgör det fjärde partsmötet för Parisavtalet, äger rum i Sharm el-Sheikh, Egypten i november.

Mötet blir en första uppföljning av den så kallade Glasgowpakten som antogs under COP26 och förutom utsläppsminskningar även kommer att fokusera på behovet av klimatanpassning, skador och förluster samt klimatfinansiering.

Ministrarna fattade även beslut om rådslutsatser inför det 15:e partsmötet inom FN:s konvention om biologisk mångfald COP15 som hålls i Montreal den 7–19 december. Slutsatserna anger vad EU och dess medlemsstater vill uppnå i förhandlingarna om ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald.

Rådslutsatserna inför COP15 innehåller bl.a. följande globala mål: att 30 % av land och av hav ska skyddas och att skadade ekosystem på land och i havet ska återställas till 2030, att den genetiska mångfalden ska upprätthålls och att utrotningen av hotade arter ska stoppas inom samma period och att introduktion och etablering av invasiva främmande arter ska begränsas.

EU:s direktiv om industriutsläpp

Vid rådsmötet diskuterades kommissionens förslag till revidering av Industriutsläppsdirektiv för första gången på ministernivå i en s.k. riktlinjedebatt. Kommissionen presenterade den 5 april 2022 ett förslag till reviderat direktiv som ett led i att genomföra EU:s gröna giv och flera tillhörande strategier.

Det övergripande syftet med direktivet är att fastställa bestämmelser om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar från industriella verksamheter och för att skapa likvärdiga konkurrensvillkor inom EU med likvärdiga miljökrav.

Diskussionen vid miljörådet fokuserade på frågor om djurhållande verksamheter samt skadestånd och sanktioner.

EU:s förordning om ekodesign för hållbara produkter

Kommissionen presenterade den 30 mars ett förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter. Vid rådsmötet i Luxemburg diskuterade ministrarna förslaget i en riktlinjedebatt.

Förslaget, som är en del av ett lagstiftningspaket inom ramen för den europeiska gröna given, ska få hållbara produkter att bli norm, främja cirkulära affärsmodeller och ge konsumenterna mer inflytande i samband med den gröna omställningen.

Diskussionen vid miljörådet fokuserade på hur förslaget kan bidra till den gröna omställningen och hur digitala produktpass kan underlätta för hållbara produktval.

Därutöver antog ministrarna en reviderad förordning om långlivade organiska föroreningar. Syftet med den reviderade förordningen är att ytterligare begränsa skadliga kemikalier i avfall från produkter som möbler, plast och elektronisk utrustning.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari representerade Sverige vid mötet.

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)

Mer om mötet i miljörådet 24 oktober

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.