Hoppa till huvudinnehåll

Regeländringar beslutade den 22 december 2022

Publicerad

Genomförande av avfallsdirektivets krav på hantering av bioavfall

Regeringen har beslutat om ändringar i avfallsförordningen. Ändringarna innebär i huvudsak att:

 • den som har bioavfall ska sortera ut livsmedels- eller köksavfall och trädgårds- och parkavfall med respektive utan parkslide och invasiva arter enligt EU:s förteckning (kravet gäller ätlig olja eller liknande flytande ätligt fett men inte annat flytande bioavfall),
 • de utsorterade avfallsslagen ska förvaras skilda från varandra och från annat avfall,
 • den som samlar in bioavfall ska samla in dessa avfallsslag separat,
 • kommunen ska samla in det livsmedels- eller köksavfall som den ansvarar för genom fastighetsnära insamling som huvudregel,
 • den som behandlar bioavfall ska prioritera materialåtervinning eller likvärdig behandling (undantag för bioavfall som innehåller parkslide och invasiva arter enligt EU-förteckningen), och
 • det införs möjlighet att meddela föreskrifter om undantag och dispens.

Kraven träder i kraft den 1 januari 2024 i enlighet med kraven i EU:s avfallsdirektiv, men dispenser får meddelas innan detta datum.

Referenser:

 • förordning (2022:1871) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Ändringar i klimatklivet med anledning av återhämtningsplanen

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar och förordningen om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning (klimatklivet och industriklivet). Ändringarna görs för att uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen). Ändringarna innebär i huvudsak följande:

 • Stöd till en verksamhet som omfattas av förordningen om vissa utsläpp av växthusgaser (ETS) får endast ges under vissa förutsättningar.
 • Stöd till åtgärder som påverkar möjligheten att följa en miljökvalitetsnorm för luft i ett område där det har upprättats ett åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer får endast ges om åtgärden är förenlig med åtgärdsprogrammet.
 • Stöd för produktion av biodrivmedel och biobränsle och användning av biobränslen för produktion av el, värme och kyla får endast ges under vissa förutsättningar.
 • Om finansieringen kommer från EU får stöd som huvudregel inte ges till en åtgärd som är relaterad till fossila bränslen eller som har samband med en sådan verksamhet.
 • Om finansieringen kommer från EU får stöd som huvudregel inte ges till deponering, förbränning av avfall eller till mekanisk biologisk behandling av avfall.

Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2023.

Referenser:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens
 • förordning (2022:1848) om ändring i förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar
 • förordning (2022:1849) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning

Kontaktperson:

Linn Åkesson 08-405 84 59

Laddar...