Regeringen för proaktiv dialog med trossamfund

Publicerad

Med anledning av den senaste tidens händelser bjöd socialminister Jakob Forssmed och utrikesminister Tobias Billström in företrädare för trossamfund i Sverige till ett samtal för att ta del av deras bild och tankar kring händelserna.

Socialminister Forssmed och utrikesminister Billström i möte med trossamfund
Socialminister Forssmed och utrikesminister Billström hade möte med trossamfund. Magnus Liljegren/Regeringskansliet

På mötet idag deltog representanter från 14 olika samfund. 

– Det var ett bra möte med en uppriktig och varm dialog. Under mötet informerade vi om de åtgärder som regeringen vidtagit för att bemöta de förhöjda säkerhetsrisker som uppstått och för att garantera samhället säkerhet. Vi var tydliga med att regeringen starkt tar avstånd från de provokationer som bland annat inneburit att kopior av heliga skrifter har bränts. Samtidigt som vi betonade att yttrandefriheten också är central för religionsfriheten, säger socialminister Jakob Forssmed.  

– Den senaste tidens händelser har skapat ett mycket allvarligt läge för Sverige, både här hemma och i världen. Regeringen arbetar mycket aktivt med denna fråga, och för en regelbunden dialog med de länder och internationella organisationer som har berörts av den senaste tidens händelser, säger utrikesminister Tobias Billström.

Regeringen har en löpande dialog med trossamfund i Sverige, och de senaste årens samhällskriser har tydligt visat att trossamfunden är viktiga aktörer för att möta flera av dagens utmaningar. I arbetet för att hantera såväl pandemin som bränningar av kopior av heliga skrifter, har trossamfunden varit nyckelaktörer. Även framöver kommer trossamfunden vara viktiga aktörer, för att möta framtida utmaningar.

Därför är det av betydelse att trossamfunden inkluderas i kommuners, regioners och statliga myndigheters arbete i större utsträckning än vad de gör i dag, exempelvis när det gäller med krisberedskap.

I ljuset av detta avser regeringen ge Myndigheten för stöd till trossamfund i uppdrag att sprida kunskap om trossamfund och deras verksamhet för att stärka samverkan mellan offentliga aktörer och trossamfunden. På så sätt kan offentliga aktörer på ett bättre sätt ta tillvara trossamfundens kunskap och erfarenhet liksom deras kontakter med sina målgrupper, där samverkan ska bidra till att alla och envar ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter. 

– Trossamfunden har en viktig roll i samhället, och även om samverkan idag ofta är god så finns det möjligt att utveckla denna ytterligare, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen har också vidtagit insatser för att stärka säkerheten för trossamfunden. I juni 2023 fick Myndigheten för stöd till trossamfund i uppdrag att genomföra insatser för att stärka trossamfundens säkerhet.