Debattartikel från

"Nu kompenserar vi 57:orna för missen"

Publicerad

Debattartikel i Aftonbladet den 26 augusti 2023.

Höjningen av pensionsåldern till 66 år borde ha hanterats på ett bättre sätt. Informationen från den förra regeringen var sen och bristfällig. Personer födda 1957 har under året fått betala för det i form av utebliven skattesänkning. Vi har full förståelse för den ilska och besvikelse detta medfört – särskilt i ett läge där inflationen slagit rekord och haft stor påverkan på hushållens ekonomi. Det ska löna sig att arbeta och att ha arbetat. I budgeten som presenteras om några veckor kommer därför samarbetspartierna lämna förslag som rättar till misstaget genom att kompensera ”57:orna”.

Åldersgränsen för att få ta del av det förhöjda grundavdraget höjdes den 1 januari 2023 så att det omfattar personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 66 år. Detta gjorde att de som är födda 1957 hamnade i kläm och tvingas vänta ett extra år på den skattesänkning som det förhöjda grundavdraget medför. Att dessa personer under 2023 behandlas som pensionärer i vissa delar av våra system men inte i andra är givetvis orimligt. Åldersgränsen i grundavdraget kommer justeras på samma sätt 2026 som 2023 och samma problem kommer därför att drabba personer födda 1959.

Att höja pensionsåldern är svårt och Sveriges system är komplexa, både när det gäller skatterna, pensionerna och andra förmåner. Att lösa problemet för 57:orna har inte heller det varit okomplicerat. Det går inte att ändra i skattetabellerna under innevarande år. Under året har ett analysarbete genomförts på Finansdepartementet som har mynnat ut i det besked våra partier nu gemensamt ger. Förslagen, som aviseras i budgetpropositionen som presenteras inom kort, innebär att:

  • Personer födda 1957 kompenseras genom utbetalning på skattekontot från 1 juli 2024. Inget ansökningsförfarande krävs. Satsningen kommer totalt sett att motsvara skatteeffekten av det förhöjda grundavdraget. Den exakta utformningen kommer vi att återkomma till. Sammantaget bedöms kompensationen uppgå till 3,2 miljarder kronor och omfatta ca 110 000 personer.
  • För att inte samma situation ska uppkomma för personer födda 1959 aviserar regeringen att ikraftträdandet av en höjd åldersgräns till 67 år, för rätt till det förhöjda grundavdraget, senareläggs med ett år till den 1 januari 2027. Detta bedöms innebära minskade skatteintäkter med 3,4 miljarder kronor 2026. 

I Tidöavtalet är våra partier överens om att stärka pensionärernas ekonomi och att skatten på både arbetsinkomster och pensioner ska sänkas under den här mandatperioden. Det har hittills skett bland annat genom att jobbskatteavdraget för äldre har förstärkts, vilket även gynnat personer födda 1957 då det räcker med att ha fyllt 65 vid årets ingång för att få del av det. Vi kommer att återkomma med fler förslag för att stärka pensionärers ekonomi framöver.

Det råder ingen tvekan om att förändringen av pensionsåldern hade kunnat göras på ett bättre sätt, med större samordning mellan olika delar av politiken och med bättre framförhållning och kommunikation till de grupper som berörs. Nu rättar vi till felet och kompenserar 57:orna för den orättvisa de har drabbats av.

Ulf Kristersson (M) 
Jimmie Åkesson (SD)
Ebba Busch (KD) 
Johan Pehrson (L)