Hög tid för en stor skogspolitisk reform

Publicerad

Landsbygdsminister Peter Kullgren, debattartikel, Dagens industri, den 7 februari 2024.

Skogsbruket är en av Sveriges mest betydelsefulla näringar. Skogsnäringen bidrar till jobb, tillväxt och en grönare värld. Regeringen ser skogen som en strategisk resurs och viktig för svenskt klimatarbete. För att skogsbruket tillfullo ska kunna realisera sin potential behöver dock skogspolitiken förändras. Därför har regeringen beslutat att tillsätta en skogsutredning i syfte att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart konkurrenskraftigt skogsbruk, ökad skoglig tillväxt och en långsiktigt ökad tillgång till hållbar skoglig biomassa.

För 30 år sedan genomfördes 1993 års stora skogspolitiska reform. I denna fastslogs de vägledande principerna för skogspolitiken som sedan dess legat fast. Främst bland dessa principen om frihet under ansvar och principen om produktion och miljö som två jämställda mål. Under åren som gått sedan dess, och framför allt de senaste åren, har förutsättningarna för skogsnäringen dock genomgått stora förändringar. Medlemskapet i EU, ny EU-lagstiftning och rättsutvecklingen har bidragit till att förändra de praktiska förutsättningarna för skogsnäringen – inte minst när det kommer till naturvård och tillsyn. Samtidigt har fler användningsområden för skoglig biomassa tillkommit, och behovet bedöms öka framöver om vi ska klara klimatomställningen.

Det finns därför behov av ytterligare samhällsekonomiskt effektiva åtgärder som stärker incitament, investeringsvilja och näringsfrihet i skogsnäringen. Detta i syfte att öka den skogliga tillväxten och öka tillgången till hållbart producerad inhemsk biomassa, och därmed skapar förutsättningar för att framöver upprätthålla balansen mellan de två jämställda skogspolitiska målen – produktion och miljö.

Utredningen kan grovt delas upp i två delar. Den första delen handlar om att göra en bred utvärdering av skogspolitiken, effektivisera miljömålsarbetet för skogen, utveckla skogspolitiken för att möta den nya EU-lagstiftningen och utveckla arbetssättet för Sveriges fortsatta arbete inom EU i skogliga frågor. De stora skillnaderna mellan skog i olika EU-länder gör att beslut bör fattas på en nivå där det går att ta hänsyn till nationella förutsättningar. En viktig erfarenhet från arbetet med EU:s gröna giv är vikten av att det finns en förståelse inom EU för vårt sätt att bruka skogen och vilken stor framtida potential det finns i skogen att skapa fossilfria produkter som ersätter fossila.

Den andra delen syftar till att ta fram förarbeten och förslag till ny lagtext i syfte att förenkla reglerna för skogsbruket. Utredningen ska bland annat föreslå reformer som säkerställer att avverkningsbeslut inte kan överklagas till både allmän förvaltningsdomstol och mark- och miljödomstol, att kunskapskravet inte ska leda till oproportionerliga kostnader för markägaren, titta på möjligheten att höja undantaget från anmälningsplikten för små avverkningar från dagens 0,5 hektar upp till och med 5 hektar på mindre brukningsenheter som ägs av enskilda samt överväga alternativ till avverkningsanmälan och anmälan för samråd så som till exempel ett system baserat på egenkontroll.

Genom denna utredning tar vi initiativ till en stor skogspolitisk reform som ger näringen det stöd och den långsiktighet de behöver för att tillfullo bidra till jobb, välfärd och klimatomställningen.

Peter Kullgren (KD) landsbygdsminister