Faktapromemoria från Miljödepartementet

Ny EU-förordning om batterier 2020/21:FPM65

Publicerad Uppdaterad

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om batterier och förbrukade batterier, om upphävande av direktiv 2006/66/EG och om ändring av förordning (EU) 2019/1020, COM (2020) 798.

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 10 december 2020 ett förslag till en ny förordning om batterier.

Klimatomställningen och elektrifieringen av många delar av samhället innebär ett ökat behov av batterier och kritiska råvaror. Enligt kommissionen förväntas EU bli den näst största producenten och den näst största marknaden för batterier. Detta kommer också att leda till att mängden uttjänta batterier kommer att öka. Det innebär även att återvinningen förväntas öka.

Förslaget syftar till att modernisera batterilagstiftningen samt till att bidra till elektrifieringen med avsikt att uppnå EU:s klimatmål. Förslaget är en del av genomförandet av kommissionens gröna giv och bygger på kommissionens strategiska handlingsplan för batterier, handlingsplanen för en cirkulär ekonomi, industrialiseringsstrategin för Europa samt strategin för hållbar och smart mobilitet. Förslagets målsättning är att stärka funktionen av EU:s inre marknad genom lika konkurrensvillkor och gemensamma regler, främja en cirkulär ekonomi samt minska social och miljömässig påverkan i hela livscykeln för batterier.

I den föreslagna EU-förordningen föreslås att Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG (batteridirektivet) upphävs. Den nya förordningen innebär en ytterligare harmonisering av den inre marknaden i och med att reglerna är direkt gällande i medlemsstaterna.

Det nya förslaget täcker flera delar av livscykeln för batterier från utvinning till användning och avfallsledet, medan det nuvarande batteridirektivet endast omfattar avfallsledet.

Regeringen välkomnar förslaget och den höga ambitionen för produktion, miljö och klimat. Elektrifiering av transporter är avgörande för att Europa och Sverige ska klara sina klimatåtaganden. En förutsättning för denna omställning är en hållbar, samhällsekonomiskt effektiv och resurseffektiv värdekedja för batterier, med minimal klimatpåverkan och som inte innebär spridning av farliga ämnen i miljön. För att möta behovet av råvaror som är kritiska för batteritillverkning krävs ökad återvinning och återanvändning. Vid utformning av kraven i förordningen är det viktigt att beakta tillgången av både återvunna råvaror och hållbart producerade primära råvaror för att säkerställa den batteriproduktion som behövs för en snabb elektrifiering.

Förslaget har koppling till flera globala hållbarhetsmål såsom mål 12 om hållbar produktion och konsumtion och mål 13 om begränsad klimatpåverkan.

Regeringen ser att ett ikraftträdande redan 1 januari 2022 kan komma att bli utmanande.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.