Faktapromemoria från Miljödepartementet

Meddelande om EU-handlingsplan för nollförorening för luft, vatten och mark 2020/21:FPM114

Publicerad Uppdaterad

Regeringens faktapromemoria gällande MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Vägen till en frisk planet för alla EU-handlingsplan: Med sikte på nollförorening av luft, vatten och mark, COM (2021) 400.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen presenterade den 12 maj 2021 en handlingsplan för en nollföroreningsambition. Handlingsplanen syftar till att minska föroreningar så att de inte utgör ett hot mot människors hälsa och miljön. Meddelandet innehåller en nollföroreningsvision för 2050 som innebär att utsläpp av föroreningar till luft, vatten och mark har minskat till nivåer som inte längre anses vara skadliga för människors hälsa eller ekosystemen och som respekterar planetens gränser och därmed leder till en giftfri miljö.

Nollföroreningsambitionen är en del av genomförandet av den gröna given och innehåller sex nollföroreningsmål för 2030 samt en handlingsplan för 2021-2024. Meddelandet innehåller inga egna lagstiftningsförslag utan hänvisar till redan aviserade initiativ och åtgärder.

Regeringen välkomnar att kommissionen har antagit en ny handlingsplan mot föroreningar och stödjer generellt visionen. Regeringen analyserar fortfarande målen och de förslag till åtgärder som kommissionen lyfter fram.  Regeringen konstaterar att vissa av målen hade kunnat vara ambitiösare. Regeringen stödjer en inriktning om att undvika överanvändning av växtskyddsmedel och växtnäring i de medlemsländer där förbrukningen är hög och effektiviteten låg och anser att varje medlemslands utgångspunkt behöver tas i beaktande. Regeringen ser att kommande översyner av industriemissionsdirektivet och avloppsdirektivet är viktiga instrument för att förebygga föroreningar vid källan och hantera de föroreningar vi inte kan förebygga. Regeringen välkomnar införandet av föroreningshierarkin och förväntar sig att den ska genomsyra kommande förslag från kommissionen.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.