Faktapromemoria från Finansdepartementet

Strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi 2020/21:FPM128

Publicerad

Faktapromemoria gällande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi, COM(2021) 390.

Ladda ner:

Kommissionen har tagit fram en strategi för att stärka EU:s ramverk för hållbar finansiering. I strategin identifierar kommissionen åtgärder för att stärka det finansiella systemets förmåga att stödja omställningen till en hållbar ekonomi. Åtgärderna presenteras under de fyra huvudområdena: finansiering av omställningen till en hållbar ekonomi, ett mer inkluderande ramverk för hållbar finansiering, den finansiella sektorns motståndskraft och bidrag till hållbarhet, samt den globala ambitionsnivån.

Regeringen har varit pådrivande och aktivt verkat för att EU ska inkludera hållbarhetsaspekter i sitt arbete med att utveckla de finansiella marknaderna. Regeringen anser att den nya handlingsplanen tar sikte på relevanta målsättningar. Åtgärdsområdena är i linje med svenska prioriteringar, dvs. att underlätta för investerare och privatpersoner att fatta hållbara investeringsbeslut, samt att hållbarhetsrisker ska integreras i det finansiella systemet för att styra kapital i en mer hållbar riktning, också på global nivå. Regeringen är därför positiv till strategin på en övergripande nivå.

Regeringen kommer att analysera och ta ställning till varje enskilt förslag allteftersom förslagen presenteras.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Tidigare faktapromemorior i ärendet

  • 2017/18:FPM63 Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt
  • 2017/18:FPM123 Åtgärder för en hållbar finansmarknad
  • 2019/20:FPM13 Meddelande om en europeisk grön giv