Faktapromemoria från Infrastrukturdepartementet

Meddelande om gröna körfält 2020/21:FPM39

Publicerad

Faktapromemorian gäller Meddelande om uppgradering av de gröna körfälten för transport för att hålla igång ekonomin under de nya utbrotten av covid-19-pandemin, 2020/21:FPM39.

Ladda ner:

Kommissionen har presenterat ett nytt meddelande om gröna körfält. Målen i meddelandet om gröna körfält från mars 2020 anses fortfarande vara fullt giltiga. Det nya meddelandet är till för att ta till vara de lärdomar som dragits och anpassa dem till en situation med nya utbrott av pandemin. Meddelandet omfattar samtliga trafikslag. Kommissionen gör bedömningar om läget, lämnar rekommendationer och aviserar åtgärder. Den mest konkreta delen av meddelandet är att kommissionen uttalar att den har åtagit sig att grundligt bedöma och genomföra omfattande samråd vid utarbetandet av en beredskapsplan för pandemier som möjliggör flexibla, snabbt genomförbara, ändamålsenliga och effektiva åtgärder.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.