Faktapromemoria från Infrastrukturdepartementet

Ändring av förordning om ankomst- och avgångstider vid flygplatser (slotsförordningen) 2020/21:FPM69

Publicerad

Faktapromemoria gällande Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 vad gäller tillfälliga lättnader från reglerna om utnyttjande av ankomst- och avgångstider vid flygplatser i gemenskapen på grund av covid-19-pandemin, COM(2020) 818.

Ladda ner:

Flygbolag måste nyttja minst 80 % av tilldelade ankomst- och avgångstider (slottider) för att dessa ska kunna behållas till nästa motsvarande trafiksäsong. Mot bakgrund av de följder som utbredningen av Coronaviruset fått med dramatisk trafiknedgång har flygbolagen inte möjlighet att använda sina slottider och skulle därmed riskera att förlora dem om ingen förändring av förordning (EEG) nr 95/93 görs. Mot bakgrund av detta antogs en tillfällig ändring av slotsförordningen (förordning (EU) 2020/459) under våren 2020. Ändringen medgav undantag för 80 %-regeln för tiden 1 mars – 24 oktober 2020. Medelst delegerad akt har kommissionen förlängt tidsperioden för undantaget till att gälla vinterperioden 20/21 dvs till och med den 27 mars 2021.

Det nu aktuella förslaget om tillfällig lättnad från slots-reglerna på flygplatser inom EU med anledning av COVID-19-pandemin presenterades den 16 december 2020 och innebär en stegvis återgång till de ordinarie reglerna för slottider.

Förslaget innebär att en 40 % regel med tillhörande villkor ska tillämpas i stället för den ordinarie 80 %-regeln under perioden 28 mars till och med 30 oktober 2021.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.