Ramverket för genomförande av intelligenta transportsystem på väg och gentemot andra trafikslag 2021/22:FPM53

Publicerad

Faktapromemoria gällande Ramverket för genomförande av intelligenta transportsystem på väg och gentemot andra trafikslag

Ladda ner:

Den 14 december 2021 presenterade Europeiska kommissionen ett direktiv som ändrar direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för genomförande för intelligenta transportsystem på väg och gentemot andra trafikslag. ITS-direktivet är sedan antagandet 2010 EU:s verktyg för att säkerställa samordnade ITS-system i hela EU, baserat på europeiska specifikationer och standarder. Revideringen inkluderar en utvidgning av direktivets tillämpningsområde till att omfatta nya tjänster, såsom multimodal information, multimodala boknings- och biljettjänster, kommunikation mellan fordon och infrastruktur för att öka säkerhet och automatiserad mobilitet.

Förslaget till ändringar innebär också krav på insamling av vissa
data och tillhandahållande av tjänster såsom realtidsinformationstjänster som informerar föraren om t.ex. olyckor eller hinder på vägen. Detta förslag är en del av ett åtgärdspaket för effektiv och grön mobilitet som syftar till att bidra till målen om koldioxidutsläpp, digitalisering och större motståndskraft inom transportinfrastruktur. Förutom översynen av ITS-direktivet innehåller paketet en översyn av förordningen för transeuropeiska transportnätverk (TEN-T), ett meddelande om hållbar rörlighet i städer och en handlingsplan för att främja internationell persontrafik på järnväg.

Regeringen välkomnar huvudinriktningen på förslaget. De åtgärder som föreslås bör stå i proportion till de nyttor som de ger, och kostnadseffektivitet ska vara vägledande. Administration och uppföljning ska inte gå längre än vad som är nödvändigt. Det är viktigt att förslaget blir föremål för noggranna konsekvensanalyser samt risk- och sårbarhetsanalyser.

Mot bakgrund av Sveriges budgetrestriktiva hållning kommer Sverige att agera för att direktivets ekonomiska konsekvenser begränsas både för statens budget och EU-budgeten samt agera för att uppgifter i största möjliga mån ska finansieras över nationell budget framför EU-budgeten.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.