Faktapromemoria från Infrastrukturdepartementet

Meddelande om gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris 2021/22:FPM74

Publicerad

I meddelandet beskriver kommissionen hur EU kan hantera akuta utmaningar på energiområdet till följd av Rysslands invasion av Ukraina och hur EU:s beroende av import av ryska fossila bränslen kan minskas i god tid innan 2030.

Ladda ner:

Bland annat redogör kommissionen för hur medlemsländerna kan skydda konsumenter och stödja utsatta företag. För att förbereda EU inför nästa vinter aviseras ett lagförslag om krav på att fylla på gaslager. Kommissionen föreslår även en plan för EU med två pelare (REPowerEU-plan). Den första pelaren handlar om diversifiering av gasförsörjningen genom flytande naturgas (LNG), vätgas och biogas. Den andra om att snabbare minska beroendet av fossila bränslen genom energieffektivisering, förnybar energi, elektrifiering i industrin och snabbare tillståndsprocesser.

Regeringen välkomnar kommissionens meddelande med möjliga åtgärder för att minska beroendet av import av fossila bränslen från Ryssland. Regeringen värnar om en balanserad välfungerande elmarknad. Vid extraordinära tillfällen bör medlemsländer ha möjlighet att överväga tillfälliga riktade åtgärder för att hantera omfattande långvariga priseffekter för slutkunder.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.